Praca w Polsce i za granicą a możliwość uzyskania emerytury lub renty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że osoby, które oprócz pracy w Polsce pracowały za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dotyczy też Norwegii, Islandii, Liechtensteinu oraz Szwajcarii) bądź w państwach z którymi Polskę łączy umowa o zabezpieczeniu społecznym (np. USA, Kanada, Australia), mogą ubiegać się o emeryturę lub rentę z tego tytułu.

Po spełnieniu wymaganych warunków, dotyczących w szczególności wieku emerytalnego oraz stażu, można otrzymywać oprócz polskiej emerytury lub renty z ZUS, także odpowiednie zagraniczne świadczenie emerytalno-rentowe wypłacane przez instytucję zagraniczną.

Przepisy unijne oraz postanowienia umów międzynarodowych ułatwiają spełnienie warunków wymaganych do uzyskania emerytury lub renty w Polsce oraz za granicą, przede wszystkim warunków stażowych.

W serwisie informacyjnym ZUS dostępne są informacje dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia:

  • z tytułu pracy w Unii Europejskiej
  • z tytułu ubezpieczenia w Polsce i USA
  • z tytułu ubezpieczenia w Polsce i Kanadzie (dotyczy także zamieszkiwania w Kanadzie)
  • z tytułu ubezpieczenia w Polsce i Australii
  • z tytułu ubezpieczenia w Polsce i Macedonii
  • z tytułu ubezpieczenia w Polsce i Korei Płd.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zasad ubiegania się o świadczenia emerytalno-rentowe na podstawie przepisów prawnych Unii Europejskiej oraz na podstawie umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym można skontaktować się z poniższymi wyspecjalizowanymi jednostkami ZUS:

Unia Europejska

Jednostki ZUS realizujące umowy międzynarodowe współpracujące z właściwymi instytucjami państw członkowskich przy rozpatrywaniu wniosków emerytalno-rentowych na podstawie rozporządzeń unijnych o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym

Jednostki ZUS realizujące umowy międzynarodowe współpracujące z właściwymi instytucjami innych państw przy rozpatrywaniu wniosków emerytalno-rentowych na podstawie umów bilateralnych o zabezpieczeniu społecznym.

Lp. Jednostka organizacyjna ZUS rozpatrująca wnioski o emerytury i renty podlegające koordynacji umownej - właściwa w odniesieniu do osób:
posiadających wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych w następujących państwach: albo zamieszkałych w Polsce lub za granicą, posiadających łączone okresy ubezpieczenia polskie i zagraniczne w:

1.

I Oddział ZUS w Warszawie
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych

(d. CBOUM)
ul. Kasprowicza 151
01-949 Warszawa
telefony: + 48 (22) 569-36-04
+ 48 (22) 569-36-13
+ 48 (22) 569-35-93
+ 48 (22) 569-36-50

Macedonia
Bośnia i Hercegowina
Serbia
Chorwacja
Czarnogóra
USA

2.

I Oddział ZUS w Łodzi
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych
ul. Zamenhofa 2
90-431 Łódź
telefon:
+ 48 (42) 638-29-67

Kanada
Korea Płd.

3.

Oddział ZUS w Nowym Sączu
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych
ul. Węgierska 11
33-300 Nowy Sącz
telefony:
+48 (18) 449 84 06 do 13
+48 (18) 449 84 15 do 70
+48 (18) 449 84 72
+48 (18) 449 84 81

Australia

Źródło: ZUS