Pobierz e-pity 2019

Praca ciągnikiem na polu sąsiada też zainteresuje fiskusa

Piotr Szulczewski 11.06.2015 10:00 (aktualizacja: )

Praca ciągnikiem na polu sąsiada też zainteresuje fiskusa

Choć rolnik ryczałtowy za usługi własnymi maszynami rolniczymi nie zapłaci podatku VAT, to jego czynności i tak wzbudzą zainteresowanie fiskusa. Działania tego rodzaju stanowią bowiem działalność gospodarczą w rozumieniu podatku dochodowego.

Świadczenie usług rolniczych nie wchodzi w zakres działalności rolniczej w myśl ustawy o PIT. Za taką działalność nie uznaje się bowiem odpłatnych usług własnymi maszynami lub pojazdami w innych gospodarstwach rolnych. W efekcie zmusza to do zarejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkowania tej działalności podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W zakresie podatku VAT rolnik świadcząc usługi rolnicze pozostać może zwolniony z podatku. Nie odliczy jednak również kwot naliczonych mu tytułem nabycia, najmu czy leasingu tych maszyn.

Zgodnie z definicją przez rolnika ryczałtowego dla celów podatku od towarów i usług, rozumie się m.in. takiego rolnika, który świadczy usługi rolnicze i korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 2 pkt 19 ustawy o VAT). Rolnik, który chce odliczać podatek VAT musi zrezygnować ze zwolnienia z VAT (rezygnacja w ramach art. 43 ustawy, a nie 113, co w praktyce oznacza usunięcie zwolnienia przedmiotowego a nie z tytułu wielkości obrotów).


Źródło: EastNews

Działalność rolnicza to nie usługi własnymi maszynami

Działalnością rolniczą w podatku dochodowym jest natomiast działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  • miesiąc – w przypadku roślin,
  • 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  • 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  • 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

W efekcie nie ma podstaw, by rolnik świadczył usługi maszynami inie został opodatkowany podatkiem dochodowym.

Zwolnienie dla niektórych podatników podatku CIT

Rolnicy, którzy prowadząc również działalność pozarolniczą pozostają opodatkowani podatkiem dochodowym od osób prawnych, mają możliwość ograniczyć swoje zobowiązanie podatkowe.

Art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT zwalnia od podatku dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej - w części przeznaczonej na działalność rolniczą, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia działalności - w pierwszym podatkowym roku tej działalności udział przychodów z działalności rolniczej, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności. Zwolnienie nie dotyczy jednak dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Zwolnieniu od podatku podlegać będzie dochód z działalności pozarolniczej, który jest przez podatnika przeznaczony na działalność rolniczą, w sytuacji, gdy przychody z działalności rolniczej osiągną udział wynoszący przynajmniej 60% w przychodach osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności, w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym podatnik uzyskał dochód podlegający zwolnieniu. W przypadku rozpoczęcia przez podatnika działalności, udział przychodów z działalności rolniczej w przychodach osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności wynoszący co najmniej 60%, ma nastąpić w pierwszym roku podatkowym prowadzenia tejże działalności.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl