Potężne zmiany przepisów celnych – unijny kodeks celny i polskie przepisy dostosowujące

Piotr Szulczewski 10.03.2016 09:00 (aktualizacja: )

Zmianie ulec mają procedury celne, zasady sprawozdawczości INTRASTAT oraz inne przepisy będące podstawą ustalenia zasad obrotu na granicach celnych Unii Europejskiej. 1 maja 2016 r. wejść w życie mają regulacje unijnego kodeksu celnego.

Terminowe złożenie deklaracji PIT nie wymaga dołączania sprawozdania finansowego

Źródło: YAY foto

 Unijny kodeks celny zastępuje obowiązujący dotychczas Wspólnotowy Kodeks Celny oraz szereg rozporządzeń unijnych regulujących obrót na granicach celnych Unii Europejskiej. Najważniejszymi zmianami, jakie wprowadzane mają zostać do nowych przepisów oraz zasad celnych są:

 • rezygnacja z dotychczasowego podziału na przeznaczenie celne i procedury celne, na nowo usystematyzowane w przepisach zostaną procedura dopuszczenia do obrotu, procedury specjalne i wywóz,
 • wśród procedur specjalnych występować będą:
  • tranzyt, w tym wewnętrzny i zewnętrzny, o składowanie, w tym składowanie celne i wolne obszary celne,
  • szczególne przeznaczenie, w tym odprawę czasową i końcowe przeznaczenie,
  • przetwarzanie, w tym uszlachetnianie czynne i bierne.
 • pełna elektronizacja wymiany i przechowania danych; wszelka wymiana informacji, takich jak deklaracje, zgłoszenia, wnioski lub decyzje, między organami celnymi oraz między przedsiębiorcami a organami celnymi, a także przechowywanie tych informacji zgodnie z wymogami przepisów prawa celnego, odbywać się będzie za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych,
 • uszczegółowiony zostanie tryb i zasady wydawania decyzji dotyczących stosowania przepisów prawa celnego,
 • wprowadza się nowe, dodatkowe kryteria przyznania statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) dla celów korzystania z uproszczeń przy stosowaniu procedur celnych; jednocześnie rozszerzeniu ulega katalog korzyści dostępnych dla posiadaczy statusu AEO:
  • świadczenie usług przedstawicielstwa celnego w innym państwie członkowskim niż to, w którym ma siedzibę,
  • prawo korzystania z zabezpieczenia generalnego w obniżonej wysokości – w przypadku długu celnego oraz innych należności, które już powstały,
  • udzielenie pozwolenia na stosowanie odprawy scentralizowanej,
  • zwolnienie z obowiązku przestawienia towarów w przypadku procedury uproszczonej w formie wpisu do rejestru,
  • udzielenie pozwolenia na samoobsługę celną,
 • bardziej szczegółowo niż do tej pory uregulowano czasowe składowanie towarów, m.in. jako warunek uzyskania pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania, wprowadzono wymóg złożenia zabezpieczenia; do tej pory nie było ono wymagane,
 • zamiast zgłoszenia niekompletnego i uproszczonego wprowadzone zostaje jedno uproszczone zgłoszenie celne; zgłoszenia dokonać można również poprzez wpis do rejestru prowadzonego przez zgłaszającego,
 • wprowadzona zostanie tzw. odprawa scentralizowana – pozwala ona na złożenie w urzędzie celnym właściwym ze względu na miejsce siedziby tej osoby zgłoszenia celnego towarów, które będą przedstawione w innym urzędzie celnym; pozwolenie na stosowanie odprawy scentralizowanej może uzyskać wyłącznie upoważniony przedsiębiorca,
 • wprowadzono również tzw. samoobsługę celną – na wniosek upoważnionego przedsiębiorcy organ celny może zezwolić, aby pewne formalności celne były załatwiane przez przedsiębiorcę w celu określenia przez niego należnej kwoty należności celnych przywozowych i wywozowych oraz przeprowadzenia kontroli pod nadzorem celnym; możliwe będzie stosowanie samoobsługi dla wszystkich procedur celnych z wyłączeniem tranzytu oraz wolnego obszaru celnego. Unijny kodeks celny ma zacząć obowiązywać od 1 maja 2016 r.

Piotr Szulczewski, PIT.pl