Podatek od nieruchomości zadeklarujesz później niż dotychczas

Piotr Szulczewski

Piotr Szulczewski, Bankier.plWydłużeniu uległ termin składania deklaracji podatkowej od nieruchomości m.in. dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej. Dotychczasowy termin - czyli 15 stycznia już w 2012 r. nie będzie obowiązywał.

 SMS Opis deklaracji
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Zmiana wynikająca z przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków dotyczących obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 232, poz. 1378) wskazuje, że osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku”.

Wydłużeniu uległ również termin zapłaty podatku od nieruchomości za miesiąc styczeń - powyższe podmioty opłacić muszą go do 31 stycznia, a nie jak było dotychczas - do 15 dnia miesiąca.

Zmiana wchodzi w życie od 2012 r.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl
p.szulczewski@bankier.pl