PIT po terminie co zrobić by uniknąć kary

19.03.2018 10:00 (aktualizacja: )

Ciążący na podatniku obowiązek rozliczenia rocznego z Urzędem Skarbowym polega na złożeniu w odpowiednim terminie właściwego zeznania podatkowego.

PIT po terminie co zrobić by uniknąć kary

PIT po terminie co zrobić by uniknąć kary  / FORUM


 

Deklaracje za rok podatkowy 2017 r. należy złożyć w następujących terminach:

  • PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 do poniedziałku 30 kwietnia 2018 r.

Natomiast deklaracje za rok podatkowy 2017

  • PIT-40 należało złożyć do środy 28 lutego 2018 r.
  • PIT–28, PIT-16A i PIT-19A należało złożyć do środy 31 stycznia 2018 r.

PIT można złożyć za pośrednictwem Poczty Polskiej (wysyłając go listem poleconym, najpóźniej w ostatnim dniu terminu - liczy się data stempla pocztowego), w okienku lub urzędomacie Urzędu Skarbowego, bądź przez internet za pomocą e-Deklaracji. Istniej także możliwość przygotowania zeznania przez Urząd Skarbowy po złożeniu wniosku PIT - WZ, które to zeznanie po jego sporządzeniu może być zaakceptowane przez podatnika albo odrzucone. Akceptacja zeznania bądź brak reakcji będzie skutkował tym, że z dniem 30 kwietnia zeznanie roczne zostanie uznane za złożone. Natomiast odrzucenie sporządzonego zeznania skutkuje tym, że podatnik będzie miał obowiązek złożyć zeznanie we własnym zakresie.

 << Kara za błędy i nieterminowość PIT w 2018 r. >>

Podpis

W przypadku zeznań rocznych niezwykle ważne jest to aby pamiętać o podpisaniu zeznania podatkowego przez podatnika (samemu, bądź wspólnie z małżonkiem). Zeznanie jest oświadczeniem wiedzy podatnika, które wywołuje określone skutki prawno-finansowe, wskazuje na fakt wywiązania się przez niego z obowiązków prawno-podatkowych i określa kwotę podatku do zapłaty lub wysokość nadpłaty. Podpis ma za zadanie potwierdzić prawdziwość danych zawartych w deklaracji.

Złożenie deklaracji bez jej podpisania traktowane jest jako brak złożenia terminowego zeznania rocznego. Zeznanie złożone bez podpisu nie stanowi oświadczenia podatnika, a zatem przyjmuje się, że nie może ono zostać także korygowane.

Niekiedy niektóre urzędy skarbowe w ramach wstępnych czynności sprawdzających mogą wezwać podatnika do uzupełnienia brakującego podpisu. Po stwierdzeniu braku podpisu podatnik powinien samemu bądź na wezwanie urzędnika złożyć jeszcze raz zeznanie roczne bądź wybrać się do urzędu i osobiście podpisać deklarację.

Brak podpisu obu małżonków na wspólnym zeznaniu rocznym spowoduje, iż takie zeznanie nie zostanie uznane za złożone a w konsekwencji małżonkowie uzyskają prawa do wspólnego rozliczenia w tym roku podatkowym. Termin do złożenia oświadczenia o złożeniu wspólnego rozliczenia przez małżonków upływa w dniu 30 kwietnia i w przypadku jego uchybienia nie ma już możliwości jego przywrócenia. Po stwierdzeniu braku podpisu bądź podpisów urząd skarbowy wezwie każdego z małżonków do złożenia indywidualnego zeznania podatkowego za dany rok.

Błędny formularz zeznania rocznego

Złożenie niewłaściwego zeznania (np. PIT-36 zamiast, PIT-37) skutkuje brakiem uznania za złożenie zeznania nastąpiło w stosownym terminie. Błąd taki należy niezwłocznie naprawić. Co do zasady korektę deklaracji składa się na takim samym formularzu jak korygowana niemniej jednak, jeżeli zeznanie złożone zostało na niewłaściwym druku, wówczas podatnik powinien złożyć korektę na prawidłowym formularzu, wynikającym z przepisów prawa podatkowego. Mimo, iż zgodnie z powszechną interpretacją błędny druk traktowany jest jako niebyły zaleca się jednak, aby składając zeznanie na prawidłowym druku zaznaczyć jako cel złożenia "korekta zeznania". W takim wypadku, mimo że od 2016 roku nie wymagają tego przepisy dobrze jest również załączyć do korygowanego zeznania pisemne uzasadnienie przyczyn jego złożenia

Konsekwencje niezłożenia zeznania rocznego w terminie

Nieterminowe złożenie zeznania rocznego może być potraktowane jako wykroczenie skarbowe bądź też jako przestępstwo skarbowe. Różnica między tymi dwoma czynami karalnymi uzależniona jest od wysokości ewentualnie uszczuplanej należności podatkowej.

Kodeks karny skarbowy przewiduje, że jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2018 roku kwota ta wynosi 10.500,00 zł (5x 2.100,00 zł) będziemy mieć do czynienia z wykroczeniem skarbowym. W takiej sytuacji konsekwencja w postaci grzywny za wykroczenie skarbowe wymierzona przez urząd skarbowy mandatem ( w wysokości od 1/10 do 2-krotności minimalnego wynagrodzenia może wynosić od 210,00 zł do 4.200,00 zł. Natomiast w sytuacji, w której podatnik odmówi przyjęcia mandatu i sprawa trafi do sądu, który będzie rozstrzygał sprawę grzywna wymierzona przez sąd wyrokiem może być już znacznie większa, i wynosić od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia a więc zawierać się w kwocie od 210,00 zł do 42.000,00 zł.

W sytuacji gdy kwota uszczuplonej bądź narażonej na uszczupleni należności publicznoprawnej przekroczyła 10.500 zł, podatnik może ponosić odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe. Wymierzając karę grzywny za przestępstwo skarbowe, sąd określi liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Najniższa liczba stawek dziennych jakie mogą zostać orzeczone przez Sąd wyniesie 10, a najwyższa 720.

Natomiast przy ustalaniu wysokości stawki dziennej, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Niemniej jednak, stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

W 2018 r. stawka dzienna mieści się w przedziale: od 70,- zł do 28.000,- zł, kara grzywny może zostać wymierzona od kwoty 700,00 zł do 20.160.000,00 zł.

W praktyce jednakże najczęściej stosowaną przez organy podatkowe sankcją w przypadku niezłożenia deklaracji podatkowej przez podatnika jest mandat w kwocie do kilkuset złotych. Oczywiście w inny sposób zostaną potraktowane osoby, którym spóźnienie przydarzyło się pierwszy raz a w inny sposób osoby, które spóźniają się notorycznie. Zwłaszcza te ostatnie rzadko mogą liczyć na wyrozumiałość ze strony urzędników. Inną niezwykle istotną konsekwencją niezłożenia zeznania w terminie jest pozbawienie także możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem a także w charakterze osoby samotnie wychowującej dziecko.

Jak uniknąć kary

Istniej jednak możliwość uniknięcia ukarania dzięki wykorzystaniu jednej z instytucji prawa podatkowego. Podatnik może bowiem skorzystać z tzw. „czynnego żalu”. Podatnik, który po popełnieniu czynu zabronionego (w tym wypadku spóźnienia się ze złożeniem deklaracji) zawiadomił organ powołany do ścigania (Urząd Skarbowy) i ujawnił przy tym istotne okoliczności tego czynu a także uregulował należność podatkową w wyznaczonym terminie, może uniknąć konsekwencji.

Czynny żal nie będzie skuteczny, gdy złożono go:

  • już w czasie, kiedy organ miał udokumentowaną wiadomość o popełnieniu wykroczenia.
  • po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, która zmierzała do ujawnienia wykroczenia skarbowego.

W przypadku opóźnienia w złożeniu PITu czynny żal najczęściej przybierze formę pisma kierowanego do swojego Urzędu Skarbowego, zawierającego wyjaśnienie powodów oraz wszystkich okoliczności dotyczących opóźnienia w złożeniu deklaracji. Jednocześnie z tym pismem podatnik musi złożyć odpowiedni PIT we właściwym urzędzie. Co istotne, należności podatkowej nie trzeba opłacać jednocześnie ze złożeniem czynnego żalu. Podatnik może poczekać i zapłacić w wyznaczonym przez Urząd Skarbowy terminie.

adw. Łukasz Wieszczeczyński, Kancelaria TWZ