Pobierz e-pity 2020

Pełnomocnictwo ogólne złożysz wyłącznie przez portal podatkowy

Piotr Szulczewski 15.07.2016 09:00 (aktualizacja: )

Nie będzie możliwości, by pełnomocnictwo ogólne przesyłać poprzez profil zaufany w ePUAP. Do tej formy upoważnienia dedykowany będzie wyłącznie profil na portalu podatkowym

Pełnomocnictwo ogólne złożysz wyłącznie przez portal podatkowy

Źródło: YAY foto

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń (Dz. U. 2016, poz. 945) wskazuje, że pełnomocnictwo ogólne, w formie dokumentu elektronicznego, jest przesyłane za pośrednictwem: 

  • portalu podatkowego − przez mocodawcę, pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym oraz osobę sprawującą opiekę nad osobą, która nie może się podpisać; 
  • dedykowanego systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych – przez organy podatkowe. 

Nie ma zatem możliwości, by tak jak w przypadku pozostałych pełnomocnictw - szczególnych czynność tę dokonać za pośrednictwem systemu ePUAP. Pełnomocnictwo szczególne oraz pełnomocnictwo do doręczeń, w formie dokumentu elektronicznego, są przesyłane przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej właściwego w sprawie, której to pełnomocnictwo dotyczy.

>>> Nowy wzór pełnomocnictwa podatkowego ogólnego do pobrania <<<

Pełnomocnictwo ogólne, czyli upoważnienie do prowadzenia wszelkich spraw podatkowych 

Od 1 lipca 2017 r. dopuszczalne jest przekazywanie pełnomocnictwa ogólne upoważniającego do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego. Adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy mogą sami zgłaszać udzielenie im pełnomocnictwa ogólnego oraz zawiadamiać o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu, ze wskazaniem daty zwolnienia z obowiązku reprezentacji. Do złożenia dokumentu pełnomocnictwa ogólnego właściwym jest druk PPO-1: Pełnomocnictwo ogólne, natomiast zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego składa się na druku OPO-1.  

Piotr Szulczewski, PIT.pl