Pełna księgowość uproszczona dla jednostek mikro

Piotr Szulczewski 30.07.2013 09:00 (aktualizacja: )

30.07 Pełna księgowość uproszczona dla jednostek mikro

Zmiany w ustawie o rachunkowości zakładają nową kategorię podatników prowadzących pełne księgi. Jednostki mikro stosować będą mogły uproszczenia przy prowadzeniu rachunkowości, wycenie składników majątku oraz sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych.

Zgodnie z projektem zmian za jednostkę mikro uznać będzie można:

 • spółkę osobową (z wyjątkiem wskazanym poniżej) lub kapitałową, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z wielkości:
 1. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w PLN kwoty 350.000 euro (przeliczonych po kursie 4,2468),
 2. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy stanowiły równowartość w PLN kwoty 700.000 euro (przeliczonych po kursie 4,2468),
 3. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 10 osób,  
 • stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki społecznej, przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych – jeżeli nie prowadza działalności gospodarczej,
 • osoby fizyczne, w tym nieposiadające obywatelstwa polskiego, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie – jeżeli ich przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynosiły równowartość w PLN kwoty nie większej niż 2 mln. euro.

W przypadku, gdy organ zatwierdzający podjął decyzje o sporządzaniu sprawozdania finansowego zgodnie z zasadami dotyczącymi jednostek mikro, podmiot może m.in.:

 • zrezygnować z zachowania zasady ostrożności przy wycenie składników aktywów i pasywów
 • zrezygnować z zasad wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia,
 • stosować inne zasady sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat, polegające na zmniejszeniu ich szczegółowości (proponowany wzór zawarty jest w nowym załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości),
 • zrezygnować ze sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania pod warunkiem, że przedstawi informacje uzupełniające do bilansu, zgodnie ze wzorem wskazanym w ustawie o rachunkowości,
 • w przypadku części spółek – zrezygnować ze sprawozdania z działalności jednostki, przy założeniu, że niezbędne informacje zostaną przedstawione w informacji dodatkowej lub informacji uzupełniającej do bilansu.

Projekt zmian znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych.

Piotr Szulczewski
VAT.pl