Pobierz e-pity 2020

Papierowa wysyłka deklaracji i informacji PIT zmusi do rozliczenia płatników w styczniu

Piotr Szulczewski 05.01.2017 09:00 (aktualizacja: )

Płatnicy (pracodawcy, wypłacający świadczenia), który zdecydują się na przekazanie informacji i deklaracji podatkowych w formie papierowej, nie mogą liczyć na zachowanie dwumiesięcznego okresu na ich przygotowywanie. PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40, IFT-1/1R trafić muszą do urzędu skarbowego do końca stycznia 2017 r. Czasu na przygotowanie druków nie zostało więc dużo.

Papierowa wysyłka deklaracji i informacji PIT zmusi do rozliczenia płatników w styczniu

Źródło: YAY foto

Prawo do sporządzenia papierowych informacji i deklaracji podatkowych mają wyłącznie ci płatnicy, którzy są obowiązani sporządzić informacje lub roczne obliczenia podatku za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników. Ilość tę oblicza się w skali całego roku. W przypadku deklaracji i informacji składanych w trakcie roku liczbę podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia tych deklaracji i informacji.

Dojść może zatem do dwóch rodzajów pomyłek:

  • Podmiot pełni rolę płatnika w stosunku do więcej niż 5 podatników i mimo tego zdecyduje się sporządzić informacje na rzecz urzędu skarbowego w formie dokumentu papierowego,
  • Jednostka pełniąc rolę płatnika dla nie więcej niż 5 podatników deklaracje przekazuje po terminie – w lutym.

>>> Pobierz bezpłatny program i rozlicz swój PIT <<<

Organ skarbowy w momencie przyjęcia deklaracji lub informacji od płatnika nie jest obowiązany weryfikować ilości zatrudnionych osób szczególnie w przypadku, gdyby płatnik deklaracje przekazywał będzie po kolei, a nie łącznie. W efekcie może dojść do sytuacji, w której mimo przyjęcia dokumentów przez organ podatkowy, nie będą one posiadały faktycznej wartości w tym znaczeniu, że wymagana informacja, mimo że dotrze do organu skarbowego będzie rodziła sankcje w stosunku do płatnika.

Rodzaj deklaracjiTermin przekazania do USTermin przekazania do podatnika

PIT-4R

Forma papierowa* - do 31 stycznia 2017 r.

Forma elektroniczna - do 31 stycznia 2017 r.

Deklaracja przekazywana wyłącznie do urzędu skarbowego

PIT-11

Forma papierowa* - do 31 stycznia 2017 r.

Forma elektroniczna - do 28 lutego2017 r.

Forma papierowa lub elektroniczna
- do 28 lutego 2017 r.

PIT-8C

Forma papierowa* - do 31 stycznia 2017 r.

Forma elektroniczna - do 28 lutego 2017 r.

Forma papierowa lub elektroniczna
- do 28 lutego 2017 r.

PIT-8S

Od 1 stycznia 2011 r. płatnik nie przesyła tej informacji - w jej miejsce wprowadzona jest PIT-8C

Od 1 stycznia 2011 r. płatnik nie przesyła tej informacji - w jej miejsce wprowadzona jest PIT-8C

PIT-8AR

Forma papierowa* -do 31 stycznia 2017 r.

Forma elektroniczna - do 31 stycznia 2017 r.

Deklaracja przekazywana wyłącznie do urzędu skarbowego

PIT-R

Forma papierowa* - do 31 stycznia 2017 r.

Forma elektroniczna - do 28 lutego 2017 r.

Forma papierowa lub elektroniczna
- do 28 lutego 2017 r.

informacje IFT

Forma papierowa* -do 31 stycznia 2017 r.

Forma elektroniczna - do 28 lutego 2017 r.

Forma papierowa lub elektroniczna
- do 28 lutego 2017 r.

PIT-40

Forma papierowa* - do 31 stycznia 2017 r.

Forma elektroniczna - do 28 lutego 2017 r.

Forma papierowa lub elektroniczna
- do 28 lutego 2017 r.

* Z formy papierowej nie skorzystają biura rachunkowe oraz płatnicy rozliczający 6 lub więcej podatników. Wspomniane podmioty zobowiązane bedą do przekazania dokumentów wyłącznie drogą elektroniczną - w terminiach właściwych dla formy elektronicznej.

Płatnik może odpowiadać za nieterminowe przekazanie informacji podatkowych – bowiem kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych. Organy skarbowe będą uznawały, że oba przypadki powołane powyżej (złożenie papierowej wersji informacji zamiast elektronicznej, jak i dostarczenie wersji papierowej po miesiącu styczniu) powodują powstanie odpowiedzialności karnej za działanie po terminie lub za niedostarczenie tej informacji w ogóle (papierowe informacje mogą być uznawane jako dokument w niewłaściwej formie, a zatem niespełniający wymogów formalnych i nierozpoznawany przez organ jako informacja podatkowa).  

W efekcie organy skarbowe mogą starać się ukarać płatnika karą do 120 stawek dziennych (a minimalna to 10 stawek dziennych), przy czym stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności (minimalna kara w 2017 r. wyniesie zatem 666,70 zł). W praktyce zatem sąd posiada praktycznie dowolność co do wymiaru sankcji – kierować się musi jednak dochodami sprawcy, jego warunkami osobistymi, rodzinnymi, stosunkami majątkowymi i możliwościami zarobkowymi.  

>>> Pobierz bezpłatny program i rozlicz swój PIT <<<

Pamiętać należy, że w przypadku Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. W spółkach kapitałowych odpowiedzialność taką ponosić mogą zarówno członkowie zarządu, jak i prokurenci (np. upoważniony główny księgowy). Jeśli nie ma zastrzeżeń co do działania w tym zakresie, to do odpowiedzialności najczęściej pociągana będzie osoba sprawująca funkcję prezesa zarządu (Sąd Najwyższy w wyroku z 2 lipca 2002 r., sygn. akt IV KK 164/02). W przypadku umów z księgowymi, biurami rachunkowymi czy doradcami, jeżeli brak jest zapisów wyłączających odpowiedzialność, osób tych - na podstawie przekazania im obowiązków księgowych jednostki - również mogą dotyczyć sankcje karne.  

Piotr Szulczewski, PIT.pl