Organy i sądy będą szybciej rozpatrywały sprawy podatników

Piotr Szulczewski 09.07.2015 11:00 (aktualizacja: )

Częstsze orzekanie co do meritum przez NSA i WSA, odszkodowania za nieprawidłowe postępowania urzędników, możliwość zobowiązania organu podatkowego do wydania rozstrzygnięcia o określonej treści przewidują zmiany ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wszystko to sprawić ma, by sprawy podatkowe rozpatrywane były sprawniej, a podatnik nie cierpiał ze względu na opieszałość i nieterminowość urzędników.

Organy i sądy będą szybciej rozpatrywały sprawy podatników. Opóźnienia będą karane

Źródło: East News

Zmiany wejdą w życie 15 sierpnia 2015 r. i idą w kierunku merytorycznego orzekania przez sądy administracyjne w ramach wykonywanej kontroli działalności administracji publicznej.

Podstawowa modyfikacja wprowadzana na podstawie dodanego do zmienianej ustawy art. 145a, pozwala, by sąd mógł zobowiązać organ do wydania w określonym terminie decyzji lub postanowienia wskazując sposób załatwienia sprawy lub jej rozstrzygnięcie, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, a rozstrzygnięcie nie pozostawiono uznaniu organu. W przypadku niewydania decyzji lub postanowienia w określonym przez sąd terminie, strona będzie mogła wnieść skargę, żądając wydania orzeczenia stwierdzającego istnienie albo nieistnienie uprawnienia lub obowiązku. Będzie mógł ponadto wymierzyć organowi grzywnę lub przyznać od organu na rzecz skarżącego sumę pieniężną.

Zmiany spowodują również, że sąd będzie mógł oddalić skargę na bezczynność organu podatkowego lub przewlekłe prowadzenie sprawy wtedy, gdy nie doszło do opieszałości. W innych przypadkach (np. gdy po wniesieniu skargi do sądu na niewydanie lub wydanie decyzji po terminie – organ wyda samoczynnie tę decyzję) wystąpi realna szansa ukarania organu za błąd. Istnieje zatem realna szansa, by zmiany zdyscyplinowały organy podatkowe do przestrzegania terminów do załatwiania spraw.

Inne zmiany istotne dla podatników to:

  • Częstsze niż do tej pory orzekanie reformatoryjne przez Naczelny Sąd Administracyjny (art. 188 ustawy o postępowaniu przed śadamiadministracyjnymi) w miejsce przekazywania spraw do ponownego rozpatrzenia,
  • wyposażenie wojewódzkiego sądu administracyjnego w uprawnienia merytorycznego orzekania w przypadku kontroli decyzji i postanowień administracyjnych (art. 145a),
  • wprowadzenie uprawnień samokontrolnych sądu pierwszej instancji umożliwiających uwzględnianie skarg kasacyjnych – zamiast przekazywania spraw do NSA sąd sam będzie mógł zmienić zaskarżone orzeczenie (art. 179 § 2),
  • rozszerzenie uprawnień orzeczniczych referendarzy sądowych (art. 30 § 2, art. 49 § 4, art. 79 § 4, art. 128 § 2, art. 234 § 4),
  • wprowadzenie możliwości zawiadamiania stron o wniesieniu skargi i możliwości złożenia wniosku o przystąpienie do postępowania sądowoadministracyjnego przez obwieszczenie, w przypadku skarg na akty podejmowane w postępowaniach z udziałem znacznej liczby stron, prowadzonych na podstawie ustaw specjalnych (art. 33),
  • rozszerzenie zakresu spraw, które mogą być rozpoznawane w trybie uproszczonym (art. 119 pkt 3 i 4).

Piotr Szulczewski, PIT.pl