ORD-IN dużych podatników do kosza. Będzie trudniej o interpretacje podatkowe

Piotr Szulczewski 11.04.2018 11:00 (aktualizacja: )

Podatnicy będą zmuszeni w niektórych przypadkach występować o nowy rodzaj interpretacji prawa – czyli z wnioskami grupowymi o interpretację przepisów podatkowych. Mają one za zadanie wyjaśniać zagadnienia dotyczące przekształceń i zmian udziałowych w podmiotach oraz transakcji pomiędzy grupami podmiotów powiązanych.

ORD-IN dużych podatników do kosza. Będzie trudniej o interpretacje podatkowe
Źródło: rcl.gov.pl

Moc ochronna obecnie wydawanych interpretacji indywidualnych zdaniem Ministerstwa Finansów bywa nadużywana. Jako przykład nadużycia uznaje się wnioski spółek w organizacji lub spółek nie prowadzących jeszcze żadnej działalności, które dopiero po uzyskaniu interpretacji były „dostarczane" przedsiębiorcy, który zdecydował się na wdrożenie optymalizacji podatkowej. Tak wydawane obecnie interpretacje dają zbyt wysoki poziom gwarancji przyszłemu podatnikowi, że jeżeli się do niej zastosuje, to wówczas nie będzie ponosić negatywnych konsekwencji. Oznacza to, że nawet jeżeli urząd skarbowy nie uwzględni interpretacji przy wydawaniu decyzji, to podatnik, który zastosował się do tej interpretacji, nie zapłaci odsetek za zwłokę i nie będzie odpowiadał za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Jeżeli interpretacja zostanie doręczona podatnikowi przed zdarzeniem, którego dotyczy, to ochrona będzie polegała także na zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku.

Wnioski o interpretacje: dobrowolne - zbiorowe czy obligatoryjne - grupowe

Obecnie wyłącznie od woli podmiotów zainteresowanych uzyskaniem stanowiska organu podatkowego zależy, czy złożą odrębne wnioski o wydanie interpretacji (indywidualnych), czy skorzystają z możliwości złożenia wniosku wspólnego (zbiorowego).

Podatnicy uczestniczący w różnego rodzaju łańcuchach restrukturyzacyjnych, których celem jest optymalizacja podatkowa, występując z wnioskami indywidualnymi, opisują stan faktyczny jedynie ze swojej perspektywy, pomijając powiązania z innymi uczestnikami takiego łańcucha. W efekcie z perspektywy pojedynczych podatników te rozliczenia są oceniane jako prawidłowe. Natomiast organ wydający interpretację nie ma możliwości oceny całego łańcucha transakcji oraz roli podmiotów uczestniczących w takiej grupie, które może wpływać na prawidłowość rozliczeń.

W efekcie zmian w przepisach wprowadzone mają zostać obligatoryjne wnioski o interpretacje podatkowe grupowe oraz o wydanie grupowych opinii zabezpieczających. Regulacje dotyczące tego typu wniosków mają być zastosowane w przypadku, gdy stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku o interpretację indywidualną obejmie transakcje lub inne czynności dokonywane z udziałem podmiotów powiązanych, tj. transakcji z podmiotem krajowym, podmiotem zagranicznym lub podmiotem, który ma stać się podmiotem krajowym lub zagranicznym. Obligatoryjnego wniosku grupowego składać nie będzie trzeba w sytuacji występowania powtarzalnych transakcji lub innych czynności, dokonywanych przede wszystkim z podmiotami innymi niż podmioty powiązane, gdy warunki tych transakcji lub innych czynności dokonywanych z podmiotami powiązanymi nie odbiegają od warunków stosowanych wobec podmiotów innych niż podmioty powiązane.

Interpretacje takie wydane będą nie później niż w terminie 6 miesięcy, od dnia otrzymania wniosku. W zakresie pozostałych rodzajów interpretacji termin ten nadal nie będzie mógł przekroczyć 3 miesięcy.

Treść nowych wniosków grupowych o interpretacje podatkowe

Oprócz stosowanych do tej pory elementów wniosków ORD-IN, wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego we wniosku grupowym obejmować będzie dodatkowo:

  • wskazanie uzyskanych i oczekiwanych przez podmioty powiązane głównych korzyści, w tym korzyści podatkowych, wynikających zarówno bezpośrednio jak i pośrednio z dokonania z transakcji lub innych czynności
  • wskazanie transakcji i innych czynności dokonanych, będących w trakcie lub planowanych, od których uzależnione jest, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, o osiągnięcie głównych korzyści, o których mowa powyżej.
  • wskazanie wartości przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub prawa majątkowego objętych stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym, w przypadku gdy ich wartość rynkowa lub nominalna na dzień złożenia wniosku grupowego wynosi łącznie co najmniej 10 000 000 zł.
  • wskazanie wartości głównych korzyści, o których mowa w pkt 1, objętych stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym – w przypadku, o którym mowa w pkt 3 (tj. gdy wartość rynkowa lub nominalna przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub prawa majątkowego objętego wnioskiem grupowym wynosi na dzień złożenia tego wniosku co najmniej 10 000 000 zł);
  • wskazanie okresu w dwóch powyższych przypadkach, za który zostały wskazane wartości, w sytuacji gdy wiarygodne wskazanie tych wartości jest możliwe jedynie w tym okresie
  • opis występujących lub mających powstać pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi wnioskiem grupowym powiązań, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • wskazanie, czy transakcje lub inne czynności objęte stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym są lub będą dokonywane wyłącznie z podmiotem powiązanym, czy również z innymi podmiotami,
  • wskazanie numeru i daty wydania interpretacji indywidualnej oraz organu, który ją wydał - w przypadku gdy czynności objęte stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym wniosku grupowego były uprzednio przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Tak szeroki katalog informacji wpłynie na kwestie bezpieczeństwa stosowania uzyskanej treści interpretacji. Ochrona nie będzie przysługiwać od dnia wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli korzyści lub transakcje i inne czynności nie zostaną wskazane we wniosku grupowym zgodnie z wymaganiami wobec stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Nie będzie ona również przysługiwać, jeśli podane we wniosku grupowym wartości głównych korzyści oraz przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub prawa majątkowego odbiegają co najmniej o 25% od wartości rzeczywistych.

Piotr Szulczewski, PIT.pl