Pobierz e-pity 2020

Opodatkowanie kart podarunkowych

31.08.2016 09:00 (aktualizacja: )

Opodatkowanie kart podarunkowych

2016-08-30

W zakresie przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług wątpliwości Podatników budzi kwestia podlegania pod przepisy ustawy przekazywania kart podarunkowych.

Opodatkowanie kart podarunkowych

Źródło: YAY foto

W pierwszej kolejności należy ustalić czy przekazanie kart podarunkowych stanowi czynność podlegającą regulacji podatku od towarów i usług. Jak stanowi art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054) odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, objęta jest zakresem tej ustawy. Natomiast w myśl art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 tejże ustawy opodatkowaniu podlega również nieodpłatna dostawa towarów.

W dalszych rozważaniach należy zastanowić się czy karta podarunkowa spełnia ustawową definicję towaru który jest przedmiotem dostawy. Zgodnie z unormowaniem art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług poprzez towar rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii. Przedmiotowy akt prawny nie zawiera w swojej treści definicji karty podarunkowej w związku z czym należy sięgnąć do definicji przedstawionej przez Słownik Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN), który opisuje kartę podarunkową jako „dowód uprawniający do otrzymania w oznaczonym terminie pewnych towarów, sumy pieniędzy lub usług”. W świetle powyższego karta podarunkowa nie mieści się w zakresie definicji towaru bowiem nie jest to rzecz, a jedynie przyrzeczenie otrzymania w przyszłości danego towaru. W chwili jej otrzymania dana osoba ma możliwość otrzymania podarunku, z której to możliwości niekoniecznie musi skorzystać. Dopiero w momencie okazania karty podarunkowej klient może otrzymać od podatnika określony towar.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 28 maja 2012 r., nr IPPP1/443-246/12-2/AP, w której organ podatkowy uznał, że podatnik nie jest zobowiązany do opodatkowania kwoty należności wpłaconej przez klienta w chwili nabycia przez niego karty podarunkowej. Dopiero realizacja karty, czyli fizyczne wydanie zakupionego towaru klientowi regulującemu zapłatę za towar ww. kartą, będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Warto także odnieść się do interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22.09.2015 r., znak IBPP2/4512-602/15/IK odnoszącej się do potraktowania opłaty pobieranej za kartę podarunkową jako formy zaliczki lub przedpłaty na poczet przyszłego otrzymania towaru. Zgodnie bowiem z art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Organ podatkowy stwierdził, że pobierana opłata nie jest formą przedpłaty lub zaliczki, gdyż klienci nabywając przedmiotową kartę wpłacają odpowiednią kwotę nie za z góry ustalony towar lub z góry ustaloną ilość tego towaru. Tym samym dokonana wpłata nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w momencie wydania karty.

Zapłata, która ma miejsce przed dostawą towaru nie spełnia w całej rozciągłości definicji przedpłaty. Przyszła dostawa nie jest jeszcze w momencie zapłaty szczegółowo określona – nieznany jest przedmiot sprzedaży, ilość towaru oraz cena towaru. Dopiero z chwilą dokonania dostawy towarów, a więc w momencie realizacji transakcji sprzedaży towaru powstaje obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT.

Analiza przedstawionego problemu prowadzi do wniosku, iż w momencie sprzedaży karty podarunkowej nie wystąpi obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług. Należy przy tym podkreślić, że dotyczy to również sytuacji, gdy karta podarunkowa nie zostaje zrealizowana w wymaganym terminie i traci swoją moc z uwagi na upływ terminu na który została wydana.

Marcin Sądej