Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Odroczenie zapłaty podatku to jedna z ulg w PIT. Opłata prolongacyjna - niestety ulgą nie jest

Piotr Szulczewski 28.03.2017 09:00 (aktualizacja: )

Osoby, które ze względu na brak bieżących środków finansowych zdecydują się wystąpić z wnioskiem o odroczenie zapłaty podatku za 2016 r. muszą liczyć się z przykrą stroną wynegocjowanej z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego ulgi. W stosunku do odroczonej kwoty – aż do chwili jej terminowej spłaty naliczana jest opłata prolongacyjna. Ta sama zasada dotyczy podatników uprawnionych do zapłaty podatku w ratach.

Odroczenie zapłaty podatku to jedna z ulg w PIT. Opłata prolongacyjna – niestety ulgą nie jest
Źródło: YAY foto

Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, a jej wysokość oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w dniu wydania decyzji.

Odsetki od zobowiązań podatkowych
Odsetki Odsetki obniżone 50% Odsetki podwyższone 150% Obowiązują od
8,0 %4,0 %12,0 %01.01.2016

Ze względu na wprowadzenie obniżonej i podwyższonej stawki odsetek podatkowych – należy doprecyzować, że opłatę ustala się w oparciu o odsetki podstawowe. A zatem opłatę prolongacyjną w obecnej chwili ustala się w wysokości 4,0% należności objętej decyzją o odroczeniu lub rozłożeniu na raty. Odsetki obliczane są w stosunku rocznym, a zatem krótszy okres spowoduje, że rzeczywiste oprocentowanie w stosunku do zaległej należności publicznoprawnej będzie niższe.

Wartość opłaty prolongacyjnej obliczana jest w chwili wydania decyzji o odroczeniu terminu zapłaty podatku lub jego rozłożeniu na raty. W związku z tym opłata prolongacyjna podlega zapłacie w tych samych terminach, które zostają wyznaczone do zapłaty podatku.

Jeżeli w terminie określonym w decyzji podatnik nie dokonał zapłaty odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub nie zapłacił którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę, terminem płatności podatku lub zaległości podatkowej objętej odroczeniem lub ratą staje się odpowiednio termin, w którym podatek miał być pierwotnie zapłacony. W efekcie brak zapłaty terminowo opłaty prolongacyjnej spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę tak, jakby podatnik nie wystąpił o odroczenie podatku lub jego podziale na raty. W efekcie dojść może do sytuacji, że niezapłacona terminowo opłata prolongacyjna zostanie zmieniona na odsetki za zwłokę pobierane według podstawowej (8%) lub podwyższonej wartości (12% rocznie). Odsetki w tej wartości nalicza się od dnia następującego po dniu upływu ustawowego terminu płatności podatku aż do dnia faktycznego uregulowania zaległości.

Brak opłaty prolongacyjnej wyłącznie wyjątkowo

Jedynym wyjątkiem, dla którego nie ustala się opłaty prolongacyjnej jest sytuacja, gdy przyczyną wydania decyzji o odroczeniu zapłaty podatku lub rozłożeniu go na raty, były klęska żywiołowa lub wypadek losowy. Ponadto organ podatkowy może odstąpić od ustalenia opłaty prolongacyjnej, jeżeli wydanie decyzji następuje w związku z postępowaniem układowym lub stosując specjalnie wydane w celu odstąpienia - akty prawa (ustawy).

Piotr Szulczewski, PIT.pl