Pobierz e-pity 2020

Odpowiedzialność solidarna: do końca stycznia upoważnij bank, bo stracisz prawo do preferencji

Piotr Szulczewski 10.01.2017 09:00 (aktualizacja: )

Odpowiedzialność solidarna: do końca stycznia upoważnij bank, bo stracisz prawo do preferencji

Podatnicy VAT dokonujący transakcji, dla których ustanowiona jest odpowiedzialność solidarna, mogą ją ograniczyć stosując tzw.kaucję gwarancyjną. Ze względu na zmianę przepisów ustawy o podatku VAT, jeżeli podmioty te do końca stycznia nie złożą odpowiednich upoważnień, kaucja przestanie obowiązywać, a one zostaną usunięte z wykazu podmiotów zaufanych, do których odpowiedzialności solidarnej nie stosuje się.

Odpowiedzialność solidarna – do końca stycznia upoważnij bank, bo stracisz prawo do preferencji

Źródło: YAY foto

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r. przepisami VAT, podmiot dokonujący dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. nie posiada zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
  2. nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  3. w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy - posiada koncesje wymagane w wykonywaniu działalności gospodarczej,
  4. upoważnił bank mający siedzibę na terytorium kraju albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, której jest członkiem, prowadzące rachunek, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, na który dokonywana jest zapłata z tytułu dostawy tych towarów, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku

- może złożyć w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę. Pod warunkiem, że kaucja będzie właściwej wysokości a podatnik będzie wymieniony w wykazie podmiotów zaufanych – czyli posiadających kaucję gwarancyjną – nabywca towarów nie jest obciążony odpowiedzialnością solidarną.

Dotychczas nie stosowano warunku nr 4 dotyczącego upoważnienia banku, które stało się elementem obowiązkowym, przyspieszającym w razie postępowania kontrolnego, prawo do sprawdzenia przepływów pieniężnych podmiotu w banku, który realizuje jego płatności.

Upoważnienie dla banku lub SKOK złóż do końca stycznia

Zgodnie z przepisami przejściowymi, podmioty, które przed dniem 1 stycznia 2017 r. zostały wpisane do wykazu wskazującego na posiadanie opłaconej kaucji gwarancyjnej, są obowiązane w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., do spełnienia wymogu złożenia oświadczenia o upoważnienia banku lub SKOK pod rygorem usunięcia w dniu 1 lutego 2017 r. przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego z tego wykazu.

Natomiast podmioty, które przed dniem 1 stycznia 2017 r. zostały wpisane do wykazu, a które w dniu 1 stycznia 2017 r. nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 105b ust. 1 pkt 2 i 3 (warunek odpowiednich koncesji oraz braku postępowania restrukturyzacyjnego) właściwy naczelnik urzędu skarbowego usuwa z wykazu.

Piotr Szulczewski, VAT.pl