Odliczanie VAT z paragonu o wartości łącznej do 450 zł

Piotr Szulczewski 18.04.2013 09:00 (aktualizacja: )

18.04 Odliczanie VAT z paragonu o wartości łącznej do 450 zł

Piotr Szulczewski, Analityk VAT.pl

Nabywca ma prawo żądać, by na paragonie fiskalnym znalazł się jego numer NIP. Czym różni się zatem paragon zaopatrzony w NIP nabywcy od wprowadzonej od 2013 r. faktury uproszczonej do wartości sprzedaży 450 zł?

Paragon z numerem NIP nabywcy musi m.in. posiadać oznaczenie „Paragon fiskalny” oraz informacje wskazane w rozporządzeniu o kasach fiskalnych. Przy założeniu pewnych warunków wstępnych (np. data sprzedaży = data wystawienia) ilość informacji na paragonie starczy, by spełnić warunki uznania takiego paragonu za uproszczoną fakturę VAT. Takie rozumowanie pozwalałoby na daleko idące konsekwencje.

Dane niezbędne
Paragon fiskalny Faktura uproszczona Faktura
imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika; data wystawienia; data wystawienia;
numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP); kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę; kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
numer kolejny wydruku; -------------------------------- imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
datę oraz godzinę i minutę sprzedaży; numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku,
oznaczenie "PARAGON FISKALNY"; numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację; datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
cenę jednostkową towaru lub usługi; nazwa (rodzaj) towaru lub usługi; nazwa (rodzaj) towaru lub usługi;
ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku; -------------------------------- miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
wartość rabatów lub narzutów, o ile występują; -------------------------------- cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto);
wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów; kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto; kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
wartość sprzedaży zwolnionej od podatku; -------------------------------- wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
łączną kwotę podatku; -------------------------------- stawka podatku;
łączną kwotę sprzedaży brutto; -------------------------------- suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto; -------------------------------- kwota podatku, od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
kolejny numer paragonu fiskalnego; kwotę należności ogółem. kwota należności ogółem.
numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym; -------------------------------- --------------------------------
numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) - na żądanie nabywcy; -------------------------------- --------------------------------
logo fiskalne i numer unikatowy kasy. -------------------------------- --------------------------------

Gdyby uznać, że paragon spełnia wszystkie warunki uznania go za fakturę uproszczoną należałoby rozważyć prawo do odliczenia podatku VAT na podstawie wystawianych paragonów. Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia, czy Ministerstwo podobnie jak w przypadku faktur pro forma zdecyduje się wydać oświadczenie stwierdzające, że dokumenty te nie stanowią dokumentów księgowych podmiotu i definiować je na zasadzie logiki - ze względu na przyporządkowanie paragonowi nazwy Paragon Fiskalny pozbawiając tym samym prawa odliczania VAT.

Należy pamiętać, że paragon z numerem NIP nie będzie dopuszczalny w przypadku:

  • nabywców będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej,
  • sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju,
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz w przypadku
  • gdy miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika.

Piotr Szulczewski
VAT.pl

 

Komentarz doradcy:

Widoczna jest tu niekonsekwencja Ministerstwa Finansów, które brak jednoznaczności przygotowywanych przez siebie przepisów nadrabia wydawanymi co rusz wyjaśnieniami dotyczącymi ich interpretacji. I tak w opublikowanym 2 kwietnia 2013 r. wyjaśnieniu Ministerstwo Finansów stwierdza faktycznie, że wyraźne oznaczenie dokumentu wyrazami pro-forma powoduje, że nie można przypisać mu waloru faktury w rozumieniu przepisów o VAT, gdyż podmiot wystawiający taki dokument jednoznacznie wskazuje, że nie jest to faktura. Zdawać by się mogło, że aby wyjaśnienia Ministerstwa mogły być użyteczne przy interpretowaniu norm prawnych zawarta w nich wykładnia musi posiadać cechy uniwersalności, a nie być dostosowywana do celu jaki w danym przypadku przyświeca Ministerstwu. Tymczasem w uzasadnieniu do projektu w sprawie kas rejestrujących przygotowanym przez to samo ministerstwo możemy przeczytać:

„W § 8 ust. 1 pkt 17 zamieszczono zapis: «paragon fiskalny zawiera (…) numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy». Regulacja ta ma umożliwić podatnikom wystawienie za pomocą kasy paragonu, który pełniłby rolę tzw. faktury uproszczonej”.

Oznacza to, że w zamyśle autorów tego przepisu dokument oznaczony w sposób wskazujący na to, że nie jest fakturą (wymagane oznaczenie „PARAGON FISKALNY”), a także po prostu nie będący fakturą (por. definicję paragonu zawartą w § 2 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, Dz. U. Poz. 363) może być uznany za fakturę uproszczoną w związku z tym, że zawiera wszystkie dane wymagane dla takiej faktury.

Mimo powyższych rozbieżności należy przyjąć, że traktowanie paragonu zawierającego NIP nabywcy w sytuacji gdy wykazana na nim kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł. (100 euro) jako faktury jest w pełni uprawnione i pozwala na odliczenie podatku VAT w nim wykazanego. Do przyjęcia takiego stanowiska skłania, oprócz przytoczonego wyżej uzasadnienia, trudność w doszukaniu się innego, racjonalnego celu wprowadzenia omawianej zmiany.

Nadmienienia wymaga, że publikowane przez Ministerstwo Finansów wyjaśnienia nie mają żadnej mocy wiążącej – zarówno dla podatników jak i organów podatkowych – a ponadto stanowisko w nich prezentowane może być w każdej chwili dowolnie zmienione. Dla podatników wiążącym (przyznającym im określone prawa) aktem administracyjnym nie wydawanym w ich indywidualnej sprawie są co do zasady wyłącznie interpretacje ogólne wydawane na podstawie art. 14a ordynacji podatkowej.

Mariusz Raszczyk
doradca podatkowy
w Kancelarii Verum s.c.