Pobierz e-pity 2019

Od czerwca wyższe zasiłki dla osób bezrobotnych

Iwona Maczalska 15.05.2014 10:00 (aktualizacja: )

Iwona Karkus

Z początkiem czerwca 2014 roku zacznie obowiązywać nowa, wyższa kwota zasiłku dla osób bezrobotnych. W bieżącym roku podwyżka wyniesie jedynie 0,9%.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 1 czerwca każdego roku kwota zasiłku dla bezrobotnych ulega waloryzacji. Waloryzacji dokonuje się na podstawie średniego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacji nie dokonuje się zatem jedynie w przypadku, gdy średni poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.

Wysokość świadczenia od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Z uwagi na to, że w 2013 roku zanotowano wzrost cen o 0,9% w stosunku do roku 2012 wysokość zasiłków od 1 czerwca również ulegnie zwiększeniu. Kwoty zasiłków obowiązujące do 31 maja i od 1 czerwca 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Zasiłki Obowiązujące do 31 maja 2014 roku Obowiązujące od 1 czerwca 2014 r.
do 31 maja 2015 r.
okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku okres kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku okres kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

Podstawowy (100%)

823,60 zł

646,70 zł

831,10 zł

652,60 zł

Obniżony (80%)*

658,90 zł

517,40 zł

664,90 zł

522,10 zł

Podwyższony (120%)*

988,40 zł

776,10 zł

997,40 zł

783,20 zł

* Podane kwoty są kwotami brutto

Wysokość zasiłku a staż pracy osoby bezrobotnej

Należy podkreślić, że wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od stażu pracy osoby bezrobotnej. W przypadku, gdy staż pracy wynosi do 5 lat wówczas zasiłek będzie wypłacany w wysokości 80% zasiłku podstawowego. Jeżeli staż pracy będzie wynosił od 5 do 20 lat wówczas osoba bezrobotna może liczyć na zasiłek w wysokości 100% zasiłku podstawowego. Najwyższy zasiłek przysługuje jednak osobom, które przepracowały co najmniej okres 20 lat. W tej sytuacji wysokość zasiłku wynosi 120 %.

 

Maksymalny okres pobierania zasiłku

Nie należy zapominać, że osoba bezrobotna może pobierać zasiłek w okresie od 6 do 12 miesięcy. Maksymalny czas korzystania z zasiłku jest uzależniony od stopy bezrobocia na obszarze zamieszkiwanym przez osobę bezrobotną. Jeśli stopa bezrobocia na tym obszarze nie przekraczała 150 % krajowej stropy bezrobocia, osoba bezrobotna ma prawo pobierać zasiłek przez okres 6 miesięcy. Jeżeli stopa bezrobocia przekraczała 150%, wówczas możliwy czas pobierania zasiłku wydłuża się do 12 miesięcy.

Prawo do pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych  przez okres 12 miesięcy posiadają również osoby powyżej 50 roku życia oraz posiadające jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, a także osoby posiadające na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat (w przypadku, gdy małżonek bezrobotnego jest również bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez bezrobotnego).

Iwona Maczalska
PIT.pl