Od 2012r. dochody ze stypendiów w PIT 8C

Informację o dochodach ze stypendiów wypłacanych uczniom i studentom od 1 stycznia 2011 r. należy umieszczać w części E nowego PIT-8C, a nie – jak do tej pory – na druku PIT-8S. Pierwsze nowe formularze PIT-8C płatnicy stypendiów będą musieli złożyć do 29 lutego 2012 r.

Od początku 2011 r. przestały obowiązywać formularze: PIT-8S (informacja o wysokości wypłaconego stypendium) oraz PIT-2C (oświadczenie stypendysty, że nie pobiera innych przychodów). Dane wpisywane dotychczas w PIT-8S, dotyczące kwot wypłacanych osobie otrzymującej stypendium w poszczególnych miesiącach, znajdą się teraz w PIT-8C, jako łączna kwota wypłacona w ciągu roku.

PIT-8C zamiast PIT-8S w 2011

Nowy formularz PIT-8C

  • Według nowych przepisów podatkowych PIT-8C stanowi informację o: przychodach z innych źródeł – m.in. kwotach wypłaconych po śmierci członka OFE, wskazanej przez niego osobie lub członkowi najbliższej rodziny, niektórych alimentach, stypendiach i dotacjach (subwencjach) oraz przychodach nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach (w części D),
  • wypłaconych stypendiach dla uczniów i studentów – określonych przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego lub przyznanych im przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na podstawie ogólnie dostępnych regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe tych organizacji (w części E),
  • niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych – m.in. odpłatnym zbyciu papierów wartościowych i realizacji praw z nich wynikających oraz odpłatnym zbyciu udziałów w spółkach mających osobowość prawną lub objęciu udziałów (akcji) w takich spółkach (w części F) – w danym roku podatkowym.

Natomiast w części G druku PIT-8C należy wpisać informację o przychodach z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i realizacji praw z nich wynikających, co do których podatnicy nie są w stanie określić, czy podlegają one opodatkowaniu, czy też nie.

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-8C (4)
nowość
Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

Kto składa PIT-8C?

Do złożenia informacji PIT-8C są zobowiązani płatnicy stypendiów, jak również: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które uzyskują przychody z innych źródeł lub niektóre dochody z kapitałów pieniężnych. Muszą to uczynić za dany rok podatkowy do końca lutego następnego roku. Jeden egzemplarz otrzymuje podatnik (stypendysta), a drugi – właściwy urząd skarbowy.

PIT-8C w wersji elektronicznej

Aby ułatwić kontakty podatników z organami podatkowymi, dopuszczono możliwość przesyłania wielu dokumentów podatkowych w wersji elektronicznej. Również nowy formularz PIT-8C może być składany jako dokument elektroniczny (zapisany w postaci cyfrowej).

Zmiany dotyczące nowego PIT-8C weszły w życie 31 marca 2011 r. Jeśli informacja w sprawie wypłaconego stypendium została złożona przed tym dniem na dotychczasowym formularzu PIT-8S, urząd skarbowy uzna to za prawidłowe.

Kancelaria Prawna Skarbiec