Pobierz e-pity 2018

Od 1 lipca 2013 r. możliwy brak podatku u źródła od odsetek i należności licencyjnych

01.07.2013 09:00 (aktualizacja: )

Z początkiem drugiego półrocza 2013 r. nastąpią dla podatników zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem u źródła wypłacanych na rzecz nierezydentów odsetek i należności licencyjnych. Zmiany będą dotyczyć jedynie wypłat dokonywanych na rzecz podmiotów, które pozostają w ścisłych relacjach kapitałowych z płatnikiem.

W związku z implementacją do polskiego systemu prawa przepisów dyrektywy 2003/49/WE (tzw. dyrektywa odsetkowa) do dnia 30 czerwca 2013 r. obowiązują przepisy przejściowe, przewidujące opodatkowanie wypłacanych odsetek i należności licencyjnych podatkiem w wysokości 5% pod warunkiem spełnienia warunków, o których mowa w art. 21 ust. 3-5 ustawy o CIT (w szczególności posiadanie minimum 25% udziałów odbiorcy należności w kapitale płatnika lub odwrotnie lub posiadanie wspólnego udziałowca, z udziałem w kapitale na minimalnym poziomie 25%; minimalny okres posiadania udziałów 2 lata, który nie musi być spełniony w momencie wypłaty). Po tej dacie, a więc dla wypłat dokonanych począwszy od 1 lipca 2013 r., niektóre wypłaty odsetek i należności licencyjnych nie będą obciążone podatkiem u źródła.
 

Od 1 lipca Polska przyjaźniejsza dla podatników (wideoporadnik)

Dotychczasowe zasady – obowiązujące dla wypłat dokonanych nie później niż 30 czerwca 2013 r.

Przychody z m.in. odsetek, praw autorskich, znaków towarowych, know –how, użytkowania urządzenia przemysłowego, użytkowania środka transportu są co do zasady z mocy art. 21 ust. 1 ustawy o CIT obarczone podatkiem u źródła w wysokości 20%. Jednakże w przypadku, gdy z odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wynika prawo do poboru podatku w państwie źródła według stawki niższej niż 20%, a podatnik przedstawi certyfikat, potwierdzający rezydencję podatkową w państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, przychód może być opodatkowany stawką niższą. Takie unormowanie znajdziemy przykładowo w art. 11 polsko-bułgarskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którym państwo źródła nałożyć może podatek nie przewyższający 10% odsetek brutto. Dodatkowo zastosowanie stawki niższej niż 20% wynikać może nie tylko z przepisów odpowiedniej umowy o unikaniu, lecz także z faktu spełnienia przez strony warunków implementowanej do polskich przepisów dyrektywy odsetkowej (art. 21 ust. 3-5 ustawy o CIT). W przypadku spełnienia tych warunków do polskiego fiskusa odprowadzony winien być podatek w wysokości 5%. Przy czym, dla oceny, jaką stawką wypłata winna być obarczona, każdorazowo analizie poddane powinny być obydwie kwestie. Przykładowo, jeśli odbiorcą odsetek byłaby spółka bułgarska, legitymująca się stosownym certyfikatem rezydencji, spełniająca wraz z wypłacającym należności warunki uprawniające do zastosowania implementowanych przepisów dyrektywy odsetkowej, to do polskiego urzędu skarbowego odprowadzeniu podlega podatek w wysokości 5%. Jeśli stopień powiązania między spółkami jest niewystarczający do zastosowania stawki 5%, to podatek u źródła wyniesie 10% (maksymalna stawka wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania)

Zwolnienie z opodatkowania wypłat dokonywanych od 1 lipca 2013 r. i możliwości optymalizacyjne

Z dniem 1 lipca 2013 r. przestaną obowiązywać przepisy przejściowe dotyczące wysokości stawki podatku u źródła od wypłacanych odsetek i należności licencyjnych w przypadku spełnienia warunków z dyrektywy odsetkowej. Dla określenia, czy do dokonywanych płatności z tytułów wymieniownych w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku decydujący będzie moment wypłaty. Dla podatnika oznacza to, iż przesunięcie planowanych na koniec czerwca 2013 r. płatności na 1 lipca 2013 r. spowoduje brak konieczności odprowadzenia przez podmiot wypłacający odsetki bądź należności licencyjne podatku u źródła.

Barbara Otrzonsek
konsultant podatkowy, ATA Finance

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. ATA Tax Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.