Nowy wzór wniosku o zasiłek pogrzebowy do ZUS

11.04.2018 09:00 (aktualizacja: )

Druk ZUS Z-12 Wniosek o zasiłek pogrzebowy składa się do ZUS starając się o zwrot kosztów pogrzebu osoby ubezpieczonej.

Nowy wzór wniosku o zasiłek pogrzebowy do ZUS / FORUM

Wniosek ten należy wypełnić, gdy ubiega się o zasiłek pogrzebowy.

  1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje na koszty pogrzebu:

 • osoby, która miała prawo do emerytury lub renty, w tym członka rodziny takiej osoby,
 • osoby ubezpieczonej, w tym ubezpieczonej z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, w tym członka rodziny takiej osoby,
 • osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego, przysługujących za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub ubezpieczenia wypadkowego,
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, ale spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 • cywilnej niewidomej ofi ary działań wojennych pobierającej świadczenia pieniężne,

  Czy zasiłek pogrzebowy wyniesie 6 tys. zł?

 • osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny, w tym członka rodziny takiej osoby – jeśli członek rodziny spełnia warunki do uzyskania renty rodzinnej,
 • osoby, która pobierała rentę socjalną,
 • osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej, powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej, powstałych w szczególnych okolicznościach, w tym członka rodziny takiej osoby,
 • osoby, która miała ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, w tym członka rodziny takiej osoby,
 • osoby, która miała ustalone prawo do emerytury pomostowej, w tym członka rodziny takiej osoby. 

PIT zmarłego podatnika: kto składa PIT za zmarłego,
wspólne rozliczenie małżonków, prawo do ulg i odliczeń

  Opis deklaracji
ZUS Z-12Wniosek o zasiłek pogrzebowy

Co stanowi koszt uwzględniany przy wypłacie zasiłku pogrzebowego, a co refundowane nie jest?

2. Zasiłek pogrzebowy przysługuje, również, jeśli pokryłeś koszty pogrzebu jako:

 • pracodawca,
 • dom pomocy społecznej,
 • gmina,
 • powiat,
 • osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego.

Zus wypłaca zasiłek pogrzebowy nie tylko rodzinie

Źródło: Signform