Pobierz e-pity 2020

Nowe zasady deklarowania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zmiany w VAT 2017

Piotr Szulczewski 25.10.2016 09:00 (aktualizacja: )

Zmiany w VAT 2017: nowe zasady deklarowania transakcji wewnątrzwspólnotowych

Planowana na 2017 r. nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług zakłada doprecyzowanie reguł, zgodnie z którymi ujmuje się w rozliczeniach podatkowych wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawę towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca.

Zmiany w VAT 2017: nowe zasady deklarowania transakcji wewnątrzwspólnotowych

Źródło: YAY foto

Zgodnie z obecnymi zasadami prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy pod warunkiem że podatnik:

  • otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,
  • uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek;

Rozdzielenie powyższych warunków powodowało problem z deklarowaniem transakcji wewnątrwspólnotowych.

Zgodnie nowym brzmieniem przepisów obowiązek podatkowy powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspóInotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku nierozliczenia kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej w terminie powyższym podatnik może odpowiednio zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej.

Proponowane nowe brzmienie przepisów precyzuje zatem, iż dla obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów powstał obowiązek podatkowy, podatnik powinien uwzględnić w rozliczeniu za ten okres również kwotę podatku należnego, jednak nie może to nastąpić później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Jeżeli zatem nastąpi to w terminie późniejszym niż określony w tym przepisie, to podatnik będzie mógł uwzględnić podatek naliczony w związku z tą transakcją w deklaracji podatkowej składanej „na bieżąco”.

Przemieszczenie wewnątrzmagazynowe, dostawy i usługi, dla których podatnikiem jest nabywca

Inaczej będzie wyglądała zasada odliczenia podatku w przypadku:

  • wewnątrzwspólnotowego nabycia jako tzw. przemieszczenia międzymagazynowego oraz
  • dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca,

obowiązek podatkowy powstaje obecnie w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

Zgodnie z nowymi przepisami również w tych przypadkach obowiązek podatkowy powstawać ma w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku nierozliczenia kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej w terminie powyższym podatnik może odpowiednio zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej.

Przepisy mają być precyzyjniejsze

Wprowadzenie powyższych doprecyzowań przepisów prawa jest uzasadnione występowaniem nieprawidłowości w deklarowaniu przez niektóre podmioty wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów i innych transakcji, w których co do zasady podatek należny równy jest podatkowi naliczonemu. Proponowana zmiana pozwoli sprawniej kontrolować takie obszary jak handel wewnątrzwspólnotowy, czy krajowe odwrócone obciążenie w VAT.

Piotr Szulczewski
VAT.pl