Nowe środki przymusu w kontroli skarbowej

Piotr Szulczewski 16.07.2013 10:00 (aktualizacja: )

Z dniem 5 czerwca 2013 r. zmianie uległy dotychczasowe zasady stosowania siły fizycznej i broni palnej przez inspektorów skarbowych i pracowników kontroli skarbowej. Zmienione przepisy modyfikują zdecydowanie dotychczasowe uprawnienia kontroli skarbowej pozbawiając ich części dotychczasowych uprawnień w tym zakresie.

Zasady dotychczasowe Nowe zasady użycia siły fizycznej

siła fizyczna w formie chwytów obezwładniających oraz podobne techniki obrony lub ataku

Siła fizyczna w postaci technik: transportowych, obrony, ataku, obezwładnienia,

Kajdanki

Kajdanki zakładane na ręce

Prowadnice

----------------------------

siatki obezwładniające

----------------------------

miotacze gazu lub innych substancji obezwładniających,

----------------------------

środki powodujące dysfunkcję niektórych zmysłów lub organów ciała: łzawiące, ogłuszające,

Chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających

paralizatory elektryczne,

Przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej

pociski niepenetracyjne, miotane z broni palnej;

-----------------------------

- kolczatki drogowe,

- pojazdy służbowe

- przedmioty ustawiane jako odpowiednio oznakowane przeszkody, oraz

- urządzenia służące do unieruchamiania kół pojazdów;

Pojazd służbowy

pałki służbowe zwykłe, wielofunkcyjne i teleskopowe.

Pałka służbowa

---------------------------------

Środki przeznaczone do pokonywania zamknięć budowlanych lub innych przeszkód, z wyłączeniem użycia materiałów wybuchowych

Użycie broni palnej

Broni palnej użyć mogą wyłącznie przeszkoleni w tym zakresie inspektorzy skarbowi lub pracownicy kontroli skarbowej zatrudnieni w wyodrębnionej komórce organizacyjnej urzędu, w tym celu stworzonej. Inspektorom i pracownikom tym przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa. Zakres uprawnień w tym zakresie został znacząco rozszerzony. O ile dotychczas użycie broni palnej następowało w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę osobie, przeciwko której użyto broni, i nie mogło zmierzać do pozbawienia tej osoby życia ani narażenia osób postronnych na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, tak obecnie jej użycie wymaga jedynie szczególnej rozwagi i traktowania jako środka ostatecznego.

Użycie broni palnej – procedura stosowania broni

Inspektorzy i pracownicy przed użyciem broni palnej są obowiązani:

  • po okrzyku "KONTROLA SKARBOWA" wezwać osobę, w stosunku do której przewiduje się użycie broni palnej, do zachowania zgodnego z prawem, a w szczególności do natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, odstąpienia od bezprawnych działań lub użycia przemocy albo zaniechania ucieczki,
  • w razie niepodporządkowania się wezwaniom powyższym, zagrozić użyciem broni palnej okrzykiem "STÓJ - BO STRZELAM",
  • oddać strzał ostrzegawczy w górę, jeżeli czynności określone powyżej okażą się bezskuteczne.

Ostrzeżeń nie stosuje się w przypadku, gdy z zachowania osoby posiadającej broń lub niebezpieczne narzędzie wynika, że wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego. Użycie broni palnej w sytuacji musi być jednak poprzedzone okrzykiem "KONTROLA SKARBOWA".

Od powyższej procedury można odstąpić, jeżeli zrealizowanie groziłoby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby

W przypadku konwoju uprawniony ma obowiązek uprzedzić konwojowanego o możliwości użycia broni palnej w przypadku podjęcia przez tę osobę próby ucieczki.

Możliwość użycia broni palnej – w jakich przypadkach można użyć?
  1. w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność własną lub innej osoby oraz w celu przeciwdziałania czynnościom zmierzającym w oczywisty sposób bezpośrednio do takiego zamachu;

konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu,

  1. przeciwko osobie niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może życiu, zdrowiu lub wolności inspektora, pracownika albo innej osoby;

konieczność przeciwstawienia się osobie niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej osoby,

  1. przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie i przemocą odebrać broń palną inspektorowi, pracownikowi lub innej osobie uprawnionej do posiadania broni palnej;

konieczność przeciwstawienia się osobie, która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną uprawnionemu lub innej osobie uprawnionej do jej posiadania;

  1. w celu odparcia niebezpiecznego, bezpośredniego i gwałtownego zamachu na obiekty administracji skarbowej;

konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na ważne obiekty, urządzenia lub obszary albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu,

  1. w bezpośrednim pościgu za osobą, wobec której użycie broni było dopuszczalne w przypadkach określonych powyżej w pkt 1-3.

w bezpośrednim pościgu za osobą, wobec której użycie broni palnej było dopuszczalne w punktach 1-3 powyżej.

konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na bezpieczeństwo konwoju lub doprowadzenia;

zatrzymanie pojazdu, jeżeli jego działanie zagraża życiu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby lub stwarza zagrożenie dla ważnych obiektów, urządzeń lub obszarów;

pokonanie przeszkody uniemożliwiającej lub utrudniającej ujęcie osoby albo ratowanie życia lub zdrowia uprawnionego, innej osoby lub ratowanie mienia,

alarmowanie lub wezwanie pomocy;

neutralizacja przedmiotów lub urządzeń mogących stwarzać niebezpieczeństwo wybuchu, powodujących jednocześnie bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia uprawnionego lub innej osoby;

unieszkodliwienie zwierzęcia, którego zachowanie zagraża bezpośrednio życiu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby;

oddanie strzału ostrzegawczego

Piotr Szulczewski
PIT.pl