Pobierz e-pity 2020

Nowa metoda amortyzacji podatkowej środków trwałych - do 100.000 zł jednorazowo w koszty

Piotr Szulczewski 25.11.2016 09:00 (aktualizacja: )

Nowa metoda amortyzacji podatkowej środków trwałych - do 100.000 zł jednorazowo w koszty

Chcemy zaproponować ulgę amortyzacyjną wszystkim przedsiębiorcom i małym i dużym i średnim do wysokości 100 tys. zł jednorazowa amortyzacja wszystkich środków trwałych w koszty – zapowiedział minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Wprowadzenie takiej metody amortyzacji byłby najszerszą i najszybszą metodą rozliczania w kosztach wszelkiego rodzaju środków trwałych.

Nowa metoda amortyzacji podatkowej środków trwałych - do 100.000 zł jednorazowo w koszty

Źródło: YAY foto

Najistotniejszym elementem zapowiedzianej zmiany jest możliwość amortyzacji wszelkich środków trwałych, niezależnie od stosowanej dla nich Klasyfikacji Środków Trwałych. Prawdopodobnie po przekroczeniu wartości początkowej 100.000 zł w kolejnych latach podatkowych przedsiębiorca będzie zobowiązany do wyboru liniowej zasady amortyzacji i kontynuacji amortyzacji na zasadach ogólnych. Co więcej, z amortyzacji korzystać będą mogli nie tylko rozpoczynający działalność oraz mali podatnicy, ale również wszyscy pozostali.

Obecnie przy zaliczaniu odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów, możliwe jest stosowanie jednej z szeregu metod, z których najszybszą jest tzw. amortyzacja jednorazowa (de minimis). W jej ramach przedsiębiorca może będąc tzw. małym podatnikiem lub robiąc to w roku podatkowym, w którym rozpoczął prowadzenie działalności może dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Od następnego roku podatkowego podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną lub metodą liniową. Suma odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć wartości początkowej tych środków trwałych.

Powyższa metoda amortyzacji pozwala zatem amortyzować wyłącznie środki trwałe z grup:

Grupa KŚT

Rodzaj majątku objętego daną grupą

3

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

4

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

5

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

6

URZĄDZENIA TECHNICZNE

7

ŚRODKI TRANSPORTU

8

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

- pomijając jednak w grupie 7 KŚT samochody osobowe.

Zgodnie z zapowiedziami, nowa metoda amortyzacji dawałaby szansę na szybkie rozliczenie w kosztach podatkowych również innych (poza wskazanymi powyżej) składników majątku trwałego:

Grupa KŚT

Rodzaj majątku objętego daną grupą

0

GRUNTY

1

BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

2

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

9

INWENTARZ ŻYWY

- w tym również zaliczanych do KŚT 7 - samochodów osobowych.

Na tym etapie nie wiadomo, czy metoda zastosowana będzie mogła jedynie raz w roku podatkowym (do jednego środka trwałego), czy też będzie ją można stosować wielokrotnie, do każdego nabytego składnika działalności gospodarczej.

Piotr Szulczewski, VAT.pl