Pobierz e-pity 2020

Nieruchomość kup jeszcze w 2016 r. Zaoszczędzisz w przyszłości 19% podatku

Piotr Szulczewski 14.12.2016 10:00 (aktualizacja: )

Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Jeżeli jednak podatnik wstrzyma się przez określony czas z jej sprzedażą, podatek ten nie wystąpi. Warto pamiętać, że termin ten liczy się osobno dla każdego roku. Powoduje to, że zakup nieruchomości w ostatnich dniach grudnia staje się bardzo opłacalny podatkowo.

Nieruchomość kup jeszcze w 2016 r. Zaoszczędzisz w przyszłości 19% podatku

Źródło: YAY foto

Podatkowi dochodowemu podlega m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Podatnik kupujący nieruchomość w pierwszych dniach stycznia 2017 r. na sprzedaż nieopodatkowaną będzie musiał zatem czekać aż 6 lat. Termin wskazany w ustawach podatkowych liczony będzie bowiem od końca roku nabycia, a zatem od 31 grudnia 2017 r. Dopiero zatem sprzedaż w 2022 r. stanie się dla niego neutralna podatkowo.

Inaczej będzie w przypadku podatnika, który zakupu dokona jeszcze w 2016. Pięcioletni okres wyczekiwania liczony będzie od 31 grudnia 2016 r., w efekcie już od 1 stycznia 2021 r. sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym nawet w przypadku, gdy podatnik uzyska z niej dochód (czyli gdy przychód przekroczy poniesione koszty).

Dla ustalenia daty zakupu istotnym jest podpisanie umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. Oznacza to, że umowy wstępne, przedwstępne, zaliczkowanie lub zadatkowanie zakupu nie stanowi o terminie, od którego należy liczyć wspomniane 5 lat. Fakt zapłaty w terminie późniejszym- w roku 2017, niż data przeniesienia własności (sporządzenia aktu notarialnego) nie zmienia prawa do tego, by termin 5 lat liczyć już od 31 grudnia 2016 r.

Nie ma przeciwwskazań, by na nabytym gruncie wybudować budynek. W takim przypadku okres w którym obowiązkowe jest naliczenie podatku liczyć należy od daty nabycia gruntu. Data wybudowania (oddania do używania) budynku nie będzie miała znaczenia.

W przypadku podziału gruntu podział nie będzie wpływał na liczenie terminu 5 lat.

Piotr Szulczewski, PIT.pl