Nie dopełniłeś czynności w Urzędzie - złóż wniosek o przywrócenie terminu

06.05.2013 10:00 (aktualizacja: )

06.05 Nie dopełniłeś czynności w Urzędzie - złóż wniosek o przywrócenie terminu

Przywrócenie terminu jest instytucją uregulowaną w art. 162-164 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012, poz.749 t.j., dalej: „Ordynacja Podatkowa”) o niezwykle doniosłym znaczeniu we wszelkiego rodzaju postępowaniach podatkowych. Daje bowiem szansę na dokonanie czynności, której zaniechaliśmy bez naszej winy.

Zgodnie z postanowieniami art. 162 Ordynacji Podatkowej, wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. Co więcej z chwilą wnoszenia niniejszego wniosku należy dokonać czynności, której uchybiliśmy. Organ po rozpatrzeniu wniosku przywróci termin do dokonania czynności, tylko w sytuacji gdy zainteresowany uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

Aby więc skutecznie wnioskować o przywrócenie terminu, niezbędnym jest spełnienie określonych przesłanek: „(…)

1) uchybienie terminowi,

2) złożenie przez zainteresowanego wniosku o przywrócenie terminu w określonym terminie,

3) uprawdopodobnienie braku winy wnioskującego w uchybieniu terminowi oraz

4) dokonanie czynności, dla której termin jest przewidziany.”. (P. Pietrasz, Komentarz do art. 162 ustawy- Ordynacja Podatkowa, LEX/El.).

W pierwszej kolejności, należy wskazać, iż niezbędną i podstawową z przesłanek jakie muszą zostać spełnione by wnieść wniosek o przywrócenie terminu jest uchybienie terminowi. Musi więc upłynąć wskazany przez Organ termin do dokonania czynności.

Niezwykle istotnym z punku widzenia skuteczności wniosku jest dochowanie 7 dniowego terminu do jego wniesienia. Stanowisko doktryny wskazuje, iż termin ten należy liczyć od dnia w którym strona pozyskała informacje o tym, iż terminowi uchybiła:

„Datą początkową biegu terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu może być dzień, w którym strona powzięła wiadomość o uchybieniu terminu.” (P. Pietrasz, Komentarz do art. 162 ustawy- Ordynacja Podatkowa, LEX/El.).

Aby spełnić kolejną i kluczową z przesłanek, należy uprawdopodobnić brak winy wnioskodawcy oraz wskazać przyczynę, która uniemożliwiła dokonania czynności w terminie. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2012 r. (sygn. akt: I FSK 2179/11): „Przywrócenie uchybionego terminu uzasadniają wyłącznie takie obiektywne, występujące bez woli strony, okoliczności i zdarzenia, które mimo dołożenia odpowiedniej staranności w prowadzeniu własnych spraw udaremniły dokonanie czynności we właściwym czasie”. Co więcej, NSA jako okoliczności uzasadniające brak winy w uchybieniu terminu wymienia m.in. chorobę która wymaga hospitalizacji, nagłą obłożną chorobę, przerwę w komunikacji, klęskę żywiołową czy katastrofę.

Tożsame stanowisko w zakresie okoliczności w których uzasadnione jest przywrócenie terminu wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 1 lutego 2012 r., wskazując dodatkowo iż okolicznością uzasadniającą brak zawinienia prze stronę może być także powódź czy pożar.

Dokonując oceny pod kątem zawinienia przez stronę przy niedochowaniu terminu, należy ocenić działania i zaniechania, przy zwykłym stopniu staranności w prowadzeniu swoich spraw. W sytuacji jednak, gdy strona reprezentowana jest przez profesjonalnego pełnomocnika przyjmuje się, iż stopień staranności oceniany jest według zaostrzonych kryteriów. Oznacza to, iż przyczyną, która doprowadziła do uchybienia terminowi nie może być zwykły błąd. Stanowisko to potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 września 2012 r. o sygn. akt: I FSK 1531/11.

Ostatnią z czynności jakie muszą zostać dokonane przez stronę aby wniosek o przywrócenie terminu był kompletny, to dokonanie zaniechanej czynności. Tak więc na przykład w sytuacji, w której strona z przyczyn niezawinionych nie dokonała uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego na wezwanie organu w terminie 7 dni, aby termin został jej przywrócony, zobowiązana jest to załączenia odpowiedzi na wezwanie organu.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż instytucja dająca stronie szansę na dokonanie uchybionej czynności, jest niezwykle istotna i jest możliwością na przywrócenie terminu w sytuacjach niezawinionych przez stronę, które wyniknęły z okoliczności na które strona nie miała wpływu. Ordynacja Podatkowa, nakłada jednak obowiązek spełnienia określonych przesłanek oraz dokonania argumentacji, aby nie dochodziło do nadużyć w stosowaniu przytoczonych przepisów.

Marta Wiśniewska
Konsultant Podatkowy Russell Bedford Poland Sp. z o.o.