Na zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania masz 14 dni

Piotr Szulczewski 09.02.2016 10:00 (aktualizacja: )

Dwa tygodnie na zgłoszenie do opodatkowania mają zarówno ci podatnicy, którzy nabyli nieruchomość - grunt czy związany z nim lokal lub budynek, jak i ci, którzy taki budynek wybudowali.

Na zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania masz 14 dni

Źródło: YAY foto

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu udostępnionym przez jednostki gminy, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, z którym związana będzie zmiana wysokości podatku. Deklaracji nie trzeba składać corocznie, jedynie w powyżej wskazanych okolicznościach.

>>> Podatek od nieruchomości musisz zapłacić w jednej racie gdy podatek wyniesie do 100 zł <<<

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku podatników innych niż przedsiębiorcy. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać, w terminie do dnia 31 stycznia deklaracje na podatek od nieruchomości, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Tu deklaracja składana jest corocznie, a nie jedynie przy zmianie właściciela lub sytuacji, która dotyczyłaby nieruchomości. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Opóźnienia z tytułu zgłoszenia zmiany własności nieruchomości oraz zmiany sytuacji, w której powinien wystąpić podatek w innej wysokości, podlegają karze. Niezłożenie deklaracji podatkowej ścigane będzie jako przestępstwo lub wykroczenie, wskazane w kodeksie karnym skarbowym. Podatnik ma prawo wystąpić z wnioskiem o zastosowanie w stosunku do niego czynnego żalu lub poddać się dobrowolnie karze po wszczęciu w stosunku do niego postepowania karnego skarbowego.

Piotr Szulczewski, PIT.pl