MG umożliwia przedsiębiorcom realizację procedur drogą elektroniczną

20.03.2013 10:00 (aktualizacja: )

20.03 MG umożliwia przedsiębiorcom realizację procedur drogą elektroniczną

71 wzorów pism w procedurach określonych w 22 ustawach znajdzie się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 12 marca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany w MG projekt założeń ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych. To kolejny krok w stronę likwidacji barier dla obywateli i przedsiębiorców.

Nowe przepisy umożliwią złożenie wniosku on-line w konkretnych procedurach administracyjnych. Taka forma kontaktu z urzędem pomoże zaoszczędzić czas obywatelom i przedsiębiorcom.

Udostępnione zostaną głównie wnioski (zawierające wykaz załączników) o wpis do właściwego rejestru, udzielenie zezwolenia, np.: wzory wniosków o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, wzór zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego, wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych oraz wzór wniosku o nadawanie uprawnień w zakresie wytwarzania, montażu, napraw i modernizacji urządzeń technicznych.

W niektórych procedurach zaproponowano likwidację załączników, dopuszczono zamiast nich złożenie oświadczeń, zastąpiono oryginały lub kopie notarialnie poświadczone- kopią zwykłą. Uprości to załatwienie sprawy i zredukuje do minimum leżące po stronie przedsiębiorcy obowiązki.

Od wyboru wnioskodawcy (obywatela, przedsiębiorcy) zależeć będzie, czy skorzysta z formy pisemnej czy elektronicznej. Elektroniczne wzory pism zostaną zamieszczone w centralnym repozytorium wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych (CRWD), umieszczonym na ePUAP. Wzory pism będą udostępnione także w Biuletynie Informacji Publicznej organu administracji publicznej, w którego kompetencji leży właściwa procedura, oraz na stronie internetowej Punktu Kontaktowego – ePK (http://eu-go.gov.pl). Każdy będzie mógł wydrukować taki wzór i skorzystać z niego w postępowaniu prowadzonym drogą tradycyjną (papierową).

Urzędy i ministerstwa nie zostaną obciążone opracowaniem nowych wniosków. Projekty nowych wzorów pism powstały we współpracującym z MG Instytucie Logistyki i Magazynowania w ramach realizacji projektu pn. „Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei jednego okienka”.

Projekt, realizowany w ramach działań deregulacyjnych Ministra Gospodarki, wpisuje się w realizację zobowiązań Polski wynikających z dyrektywy 2006/123/WE o usługach na rynku wewnętrznym. Obliguje ona kraje członkowskie do wdrażania procedur elektronicznych.

Źródło: MG