MF wyjaśnia: podatek VAT od świadczeń niepłatnych z ZFŚS

05.06.2013 09:00 (aktualizacja: )

05.06 MF wyjaśnia: podatek VAT od świadczeń niepłatnych z ZFŚS

W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczeń finansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej "Funduszem", na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 79, z późn. zm.), Minister Finansów wyjaśnia.

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz.1054 z późn. zm.), opodatkowaniem podatku od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terenie kraju.

Stosownie do art. 15 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

<<czytaj całość

Źródło: MF