Masz skrzynkę mailową - będziesz pracować w niedzielę i święta

20.05.2013 09:00 (aktualizacja: )

20.05 Masz skrzynkę mailową - będziesz pracować w niedzielę i święta

Iwona Karkus

W ostatnim czasie trwa wiele prac nad zmianą aktualnie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy. Jak się okazuje na wydłużeniu urlopu macierzyńskiego czy wprowadzeniu ruchomego czasu pracy prawdopodobnie się nie skończy. Do Sejmu wpłynął kolejny projekt zmian w KP - tym razem dotyczący pracy w niedzielę i święta.

Dostałeś spadek bądź darowiznę,
założyłeś działalność gospodarczą i masz problem z podatkami a może nie wiesz jak rozliczyć składki ZUS? Zadaj pytanie i uzyskaj bezpłatną
odpowiedź doradcy.

Posłowie Platformy Obywatelskiej przygotowali projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeksu pracy zwiększający katalog prac, których wykonanie dozwolone jest w niedziele i święta.

Obecnie obowiązujące przepisy regulujące zasady wykonywania pracy w dni wolne od pracy - niedziele i święta wskazuje rozdział VII Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 151 (9) praca w placówkach handlowych odbywająca się w niedzielę i święta jest niedozwolona. W niedzielę  mogą być wykonane jedynie prace konieczne ze względu na ich użyteczność społeczną  i codzienne potrzeby ludności.

Zdaniem projektodawców obecnie obowiązujące regulacje w żaden sposób nie uwzględniają zmian jakie nastąpiły w gospodarce  w ciągu ostatnich lat w szczególności w zakresie wykonywania pracy na rzecz zagranicznych podmiotów działających na rynku światowym. 

,,Pracodawca może posiłkować się regulacjami dotyczącymi dozwolonej pracy w niedziele i święta, która jest pracą zmianową lub w ruchu ciągłym, ale nie zawsze jest to możliwe’’ - argumentują projektodawcy przygotowując nowy katalog prac dozwolonych w niedziele i święta.

Projekt zakłada, że w niedziele i święta świadczyć można pracę również przy wykonywaniu prac z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorcy  zagranicznego lub zagranicznego oddziału lub przedstawicielstwa przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ze względu na odmienne, w stosunku do pracodawcy, dni wolne od pracy u wyżej wymienionych podmiotów.

Przez środki komunikacji elektronicznej rozumieć należy rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Proponowane zmiany przedstawia poniższa tabela:

Prace dozwolone w niedziele i święta
(aktualnie obowiązujące – art. 151(10) Kp)
Prace dozwolone w niedziele i święta – projekt zmian ustawy – Kodeks pracy

1. w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

1. w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

2. w ruchu ciągłym,

2. w ruchu ciągłym,

3. przy pracy zmianowej,

3. przy pracy zmianowej,

4. przy niezbędnych remontach,

4. przy niezbędnych remontach,

5. w transporcie i w komunikacji,

5. w transporcie i w komunikacji,

6. w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,

6. w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,

7. przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,

7. przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,

8. w rolnictwie i hodowli,

8. w rolnictwie i hodowli,

9. przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:
a) zakładach świadczących usługi dla ludności,
b) gastronomii,
c) zakładach hotelarskich,
d) jednostkach gospodarki komunalnej,
e) zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,
f) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę,
g) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku,

9. przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności,
w szczególności w:

a) zakładach świadczących usługi dla ludności,

b) gastronomii,

c) zakładach hotelarskich,

d) jednostkach gospodarki komunalnej,

e) zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga
całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,

f) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę,

g) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku,

10. w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta

10. w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki,
soboty, niedziele i święta

11. przy wykonywaniu prac z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu
usług drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego lub zagranicznego oddziału lub przedstawicielstwa
przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ze względu na odmienne, w stosunku do pracodawcy, dni wolne od pracy u wyżej wymienionych podmiotów.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Iwona Karkus
VAT.pl