Pobierz e-pity 2019

Likwidacja kasy fiskalnej

14.05.2014 09:00 (aktualizacja: )

14.05 Likwidacja kasy fiskalnej

Likwidacja działalności gospodarczej to często również i zakończenie użytkowania kasy fiskalnej. Czynność ta wiąże się z koniecznością zachowania określonych przez przepisy konkretnych procedur związanych z odczytem pamięci kasy oraz jej wyrejestrowaniem w urzędzie skarbowym.

Likwidacja kasy fiskalnej - ogólne obowiązki podatnika

Zakres obowiązków podatnika w związku z likwidacją kasy fiskalnej określa przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Zgodnie z § 15 gdy planowane jest zakończenie pracy kasy w trybie fiskalnym, podatnik powinien:

 • wykonać raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
 • złożyć w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy (wzór określony został w załączniku nr 3 do rozporządzenia);
 • złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
 • dokonać odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy z pomocą serwisanta i w obecności pracownika urzędu skarbowego;
 • dopilnować obowiązku sporządzenia protokołu z czynności odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej.

 

Likwidacja kasy fiskalnej - wniosek o odczyt pamięci kasy fiskalnej

Wniosek o odczyt pamięci kasy fiskalnej powinien zostać złożony w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na rozliczenia z tytułu podatku VAT najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym. Informacje, jakie powinien zawierać składany wniosek, dotyczą:

 • danych podatnika użytkującego kasę,
 • numerów kasy fiskalnej z podziałem na:
  • unikatowy,
  • fabryczny,
  • ewidencyjny,
 • daty fiskalizacji kasy,
 • adresu, pod którym kasa była użytkowana.

Ponadto na piśmie podatnik powinien wskazać, czy podczas zakupu kasy skorzystał z prawa do ulgi. Jeżeli tak, należałoby dodatkowo wskazać, przez jaki okres czasu kasa fiskalna była używana. Jeżeli bowiem okres ten byłby krótszy niż 3 lata, koniecznym byłoby zwrócenie odliczenia dokonanego z tytułu ulgi na zakup kasy fiskalnej.

Gotowy wzór wniosku o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy zamieszczono w załączniku nr. 3 do wspomnianego już rozporządzenia.

 

Likwidacja kasy fiskalnej - wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego

W przypadku wniosku o wyrejestrowanie Minister Finansów nie określił w drodze rozporządzenia ogólnego wzoru. Formę wniosku pozostawiono więc ocenie podatnika, choć często można się spotkać z gotowymi wzorami publikowanymi przez konkretne urzędy skarbowe.

Pismo skierowane do naczelnika urzędu skarbowego, w którym dokonywana była pierwotna rejestracja kasy, powinno zawierać prośbę o jej wyrejestrowanie z ewidencji prowadzonej przez urząd. Oprócz danych podatnika we wniosku należałoby wskazać dane kasy:

 • numer unikatowy,
 • numer fabryczny,
 • numer ewidencyjny,
 • datę fiskalizacji,
 • miejsce jej instalacji,
 • datę wyrejestrowania.

Likwidacja kasy fiskalnej – protokół z odczytu zawartości pamięci kasy fiskalnej

Jak wynika z rozporządzenia, zakończenie funkcjonowania kasy fiskalnej, po złożeniu w urzędzie odpowiednich wniosków, wymaga dokonania odczytu zawartości jej pamięci. W procedurze tej powinni uczestniczyć:

 • pracownik urzędu skarbowego,
 • serwisant i
 • oczywiście sam podatnik.

Niezwykle istotną kwestią podczas dokonywania odczytu pamięci kasy fiskalnej jest sporządzenie dokumentującego tę okoliczność protokołu. Jego wzór podatnik znajdzie w Załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Po zakończeniu odczytu dokument sporządzony w trzech egzemplarzach podpisuje i otrzymuje każda z osób uczestniczących w zdarzeniu. Likwidacja kasy fiskalnej wiąże się zatem z koniecznością zachowania określonych przepisami rozporządzenia wykonawczego procedur. Formalności powinny być przez podatnika dopilnowane w celu uniknięcia sporów z urzędem skarbowym.

Ewa Szpytko - specjalista d/s prawa podatkowego wfirma.pl