Leasing finansowy samochodu - rozliczenie podatkowe

23.10.2014 10:00 (aktualizacja: )

Leasing finansowy samochodu - rozliczenie podatkowe

2014-10-27

Jedną z najczęstszych form nabywania firmowego majątku, w tym samochodów, jest leasing. Przedsiębiorcy mają do wyboru m.in. leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Największą popularnością cieszy się leasing operacyjny, w związku z tym zasady jego rozliczenia są znane podatnikom. Przedsiębiorcy mają natomiast niemałe problemy z rozliczaniem leasingu finansowego. Jak poprawnie zewidencjonować leasing finansowy? Dowiesz się z naszego artykułu.

Leasing: skutki PIT i CIT


Na czym polega leasing finansowy?

Umowa leasingu finansowego zawierana jest na okres powyżej 12 miesięcy. W przeciwieństwie do leasingu operacyjnego to leasingobiorca wprowadza przedmiot leasingu do ewidencji środków trwałych i amortyzuje go w czasie. Co ważne, po opłaceniu ostatniej raty leasingowej przedmiot staje się własnością przedsiębiorcy. Charakterystyczny dla leasingu finansowego jest obowiązek opłacenia całości VAT związanego z umową wraz z pierwszą ratą.

Leasing operacyjny, leasing firmowy
Źródło: Thinkstock

W ujęciu podatkowym do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zakwalifikować jedynie część odsetkową raty leasingowej oraz odpisy amortyzacyjne, będące konsekwencją wprowadzenia przedmiotu leasingu do środków trwałych.

 

Leasing: skutki VAT

Leasing finansowy samochodu

Pierwszym krokiem po zawarciu umowy leasingu finansowego samochodu jest ustalenie jego wartości początkowej, wprowadzenie do ewidencji środków trwałych i poddanie amortyzacji w czasie.


Wartość początkowa samochodu w leasingu finansowego

Ustalając wartość początkową samochodu w leasingu finansowym, należy zastosować się do ogólnych regulacji wskazanych w art. 22g Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na ust. 1 pkt 1 niniejszego artykułu, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego nabycia wartość początkową środka trwałego ustala się w oparciu o cenę nabycia. Co należy rozumieć pod tym pojęciem? Wyjaśnia je art. 22g ust. 3 ustawy o PIT:
 

“Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.”

Co ważne, przez kwotę należną zbywcy w przypadku składników majątku w leasingu finansowym należy rozumieć sumę rat kapitałowych, które podatnik jest zobligowany uiścić w trakcie trwania leasingu. Z reguły suma ta jest wskazana w treści umowy.

Dodatkowo wartość tę można powiększyć o koszty związane z zakupem poniesionym do dnia przyjęcia środka trwałego - samochodu - do użytkowania, jak np. koszty rejestracji, w tym także o naliczony VAT niepodlegający odliczeniu. W kwestii tej niezwykle istotne jest określenie zasad odliczenia VAT od wydatków związanych z nabyciem i użytkowaniem samochodu. Poza warunkami technicznymi pojazdu, ważny jest sposób jego wykorzystywania (cele firmowe, cele mieszane) i niekiedy dokonanie dodatkowych zgłoszeń (np. VAT-26). Podatnik co do zasady może odliczyć 100% podatku od towarów i usług z faktur zakupu dotyczących pojazdu lub 50% VAT.

W przypadku częściowego odliczenia VAT podatnik może zwiększyć wartość początkową samochodu o nieodliczony podatek od towarów i usług.


Leasing finansowy samochodu - amortyzacja

Po ustaleniu wartości początkowej samochodu w leasingu finansowym podatnik jest zobligowany do jego wykazania w ewidencji środków trwałych oraz ustalenia odpowiedniej metody amortyzacji.

 

Amortyzacja samochodu osobowego

Samochód osobowy może podlegać amortyzacji przy zastosowaniu metody liniowej oraz jej pochodnych. Co ważne, a o czym podatnicy często nie wiedzą, nie może być amortyzowany jednorazowo w ramach tzw. pomocy de minimis, o której mowa w art. 22k ust. 7-13 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Liniowa metoda amortyzacji samochodu osobowego

Liniowa metoda amortyzacji jest jednym z zasadniczych sposobów amortyzacji środków trwałych, w tym także samochodów osobowych.

Dla KŚT 741 przewidzianym dla samochodów osobowych, odpowiednią stawką wynikającą z wykazu, jest stawka 20% w skali roku. Stosowanie się do tych regulacji pozwoli na pełne zamortyzowanie w ciągu 5 lat.

Odpisy amortyzacyjne przypadające na dany rok podatkowy należy ewidencjonować co miesiąc, co kwartał lub raz do roku. Decyzja w tej kwestii należy do samego przedsiębiorcy.

Należy dokonywać ich do momentu zrównania sumy odpisów z wartością początkową.

Liniowa przyspieszona metoda amortyzacji samochodu osobowego

Przyspieszona liniowa metoda amortyzacji została uregulowana w art. 22i ustawy o PIT. Ust. 2 pkt 2 tego artykułu odnosi się do środków transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego, używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej. Podatnik w okresie tym może podwyższyć podstawową stawkę wynikającą z wykazu przy zastosowaniu współczynnika nie większego niż 1,4. Czyli maksymalna stawka amortyzacyjna może wynieść 28% w skali roku.

Co ważne, w razie wystąpienia bądź ustania warunków uzasadniających podwyższenie stawek, ulegają one podwyższeniu lub obniżeniu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany.

Liniowa indywidualna metoda amortyzacji samochodu osobowego

Indywidualna metoda amortyzacji jest jednym z „odłamów” metody liniowej, którą można stosować również w przypadku samochodów osobowych (zgodnie z art. 22j ustawy o PIT). Wymóg, jaki musi spełnić pojazd, aby z niej skorzystać, to fakt iż jest on samochodem używanym lub ulepszonym.

Samochód jest uznawany za używany pod warunkiem, że przed nabyciem był użytkowany przez okres minimum 6 miesięcy. Co ważne, to na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia tego stanu rzeczy. Niekiedy wystarczającymi mogą okazać się umowa kupna-sprzedaży (lub inny dokument zakupu) wraz z dowodem rejestracyjnym.

Natomiast samochód można uznać za ulepszony, jeżeli przed jego wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie (rozbudowa, przebudowa, modernizacja lub rekonstrukcja) stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej. Zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych minimalny okres amortyzacji ulepszonych lub używanych środków transportu nie może być krótszy niż 30 miesięcy i tym samym stawka amortyzacyjna nie może przekroczyć 40%.

Degresywna metoda amortyzacji samochodu osobowego

Metoda degresywna jest również dość często stosowaną wśród podatników i została uregulowana w art. 22k ust. 1 ustawy. Jednak nie dotyczy samochodów osobowych.

Amortyzacja samochodu osobowego o wartości powyżej 20.000 euro

Art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT określa limity w zakresie amortyzacji samochodów osobowych o wartości początkowej powyżej 20.000 euro. Zgodnie z jego treścią nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.

Ważne!

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PIT nie zalicza się do kosztów podatkowych składek na ubezpieczenie AC samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.


Amortyzacja samochodu ciężarowego

Samochód ciężarowy może podlegać amortyzacji przy zastosowaniu jednej z kilku metod. Najczęściej stosowaną jest metoda liniowa oraz jej pochodne a także metoda degresywna. Dodatkowo może podlegać amortyzacji jednorazowej w ramach pomocy de minimis, o której mowa w art. 22k ust. 7-13 ustawy o PIT. Liniowa metoda amortyzacji samochodu ciężarowego

Liniowa metoda amortyzacji jest najczęściej stosowana przez podatników, również w przypadku samochodów ciężarowych.

Dla samochodów zakwalifikowanych do grupy 742 KŚT stawka z wykazu wynosi 20% w skali roku. Pełne zamortyzowanie ciężarówki nastąpi w ciągu 5 lat.

Tak jak w przypadku samochodów osobowych, przedsiębiorca może ewidencjonować odpisy amortyzacyjne w kosztach uzyskania przychodów co miesiąc, co kwartał lub raz do roku, aż do momentu zrównania sumy odpisów z wartością początkową.

Liniowa przyspieszona metoda amortyzacji samochodu ciężarowego

Art. 22i ust. 2 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na przyspieszoną liniową amortyzację samochodów ciężarowych. Co ważne, odnosi się jedynie do tych, które są używane bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagają szczególnej sprawności technicznej.

W okresie tym przedsiębiorca może podwyższyć podstawową stawkę wynikającą z wykazu przy zastosowaniu współczynnika nie większego niż 1,4 (20% x 1,4 = 28%).

W razie wystąpienia lub ustąpienia warunków uzasadniających podwyższenie stawek ulegają one podwyższeniu lub obniżeniu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany.

Liniowa indywidualna metoda amortyzacji samochodu ciężarowego

Amortyzacja samochodów ciężarowych przy zastosowaniu metody liniowej indywidualnej jest analogiczna, jak w przypadku samochodów osobowych. W konsekwencji oznacza to, że pojazd musi spełniać definicję używanego lub ulepszonego, co pozwoli na zastosowanie maksymalnej stawki amortyzacyjnej - 40% w skali roku.

Degresywna metoda amortyzacji samochodu ciężarowego

Metoda degresywna została uregulowana w art. 22k ust. 1 ustawy o PIT i co najważniejsze - można przy jej zastosowaniu amortyzować samochodu ciężarowe.

Jest to tzw. metoda malejących odpisów amortyzacyjnych i obejmuje wszystkie środki transportu, poza samochodami osobowymi. W pierwszym roku podatkowym ich używania, przedsiębiorca stosuje stawki wynikające z wykazu, podwyższone o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych latach podatkowych od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z metodą liniową.

Jednorazowa amortyzacja samochodu ciężarowego

Samochody ciężarowe można amortyzować jednorazowo w ramach pomocy de minimis. Kwestia ta została uregulowana w art. 22k ust. 7-13 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z amortyzacji jednorazowej mogą skorzystać podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym. Mogą oni dokonać odpisów amortyzacyjnych do wysokości limitu jednorazowej amortyzacji, wynoszącego 50 000 EUR (w 2014 roku - 211.000 PLN).

Z jednorazowej amortyzacji może skorzystać również mały podatnik. Mianem tym określa się przedsiębiorcę, którego przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1 200 000 EUR (w 2014 roku - 5.068.000 PLN).

Podatnicy powinni pamiętać, że w ciągu 3 lat łączna kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć 200.000 euro. W przypadku firm transportowych nie może być ona wyższa niż 100.000 euro.

Jednorazowy odpis amortyzacyjny należy ująć w kosztach podatkowych w miesiącu przyjęcia samochodu ciężarowego do użytkowania lub w miesiącu kolejnym.

 

Leasing finansowy samochodu a korekta kosztów

Decydując się na leasing finansowy samochodu, należy pamiętać o dokonaniu ewentualnej korekty kosztów regulowanej art. 24d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wynika z ust. 6 niniejszego artykułu regulacje dotyczące korekty kosztów dotyczą także nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych, do tej części odpisów amortyzacyjnych, które podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów.
 

Angelika Borowska specjalista ds. księgowości wfirma.pl