Pobierz e-pity 2020

Kwartalne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2017 r.

Piotr Szulczewski 11.01.2017 09:00 (aktualizacja: )

Kwartalne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2017 r.

Podatnik, który zdecyduje się na rozliczanie podatku dochodowego w formie ryczałtu, może dodatkowo skorzystać z kwartalnej jego zapłaty. Oświadczenie w tym zakresie mogą złożyć ci podatnicy, którzy spełniają dodatkowe warunki, przewidziane przez ustawy podatkowe. Kwartalne rozliczenie ryczałtu dotyczy przedsiębiorstw – prowadzonych w formie samodzielnej działalności gospodarczej, jak i spółek cywilnych i jawnych.

Kwartalne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2017 r.

Źródło: YAY foto

Choć przepisy nie są w tym zakresie precyzyjne należy uznawać, że kwartalnie ryczałt opłacać mogą również osoby osiągające przychody z najmu lub dzierżawy oraz rolnicy – ze sprzedaży przetworzonych własnych produktów rolniczych (interpretacja z dnia 2 sierpnia 2013 r. sygn. akt IPPB1/415-548/13-2/MS).

Podatnicy, którzy zdecydują się na rozliczenie ryczałtowe mogą zatem obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania.

Zasadę powyższą mogą stosować jednak wyłącznie ci podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro. Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Kurs z 3.10.2016 r. (pierwszy dzień roboczy października) wynosił 4,2976 zł, stąd limit przychodów to 107.440 zł.

Zgłoszenie do 20 stycznia 2017 r.

Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są obowiązani do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w ten sposób. Podatnik może złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (CEiDG-1).

Niestety przepisy nie przewidują prawa do kwartalnego rozliczenia dla podatników, którzy rozpoczynają działalność w trakcie roku. Zatem uznać należy, że mogą oni płacić ryczałt tylko w cyklu comiesięcznym.

Piotr Szulczewski, VAT.pl