Pobierz e-pity 2019

Kto zarabia najlepiej w dziale księgowości

04.07.2014 09:00 (aktualizacja: )

04.07 Kto zarabia najlepiej w dziale księgowości

Księgowi należą do najliczniejszych grup pracowników biurowych. Zgodnie z danymi XI Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) mediana ich zarobków w 2013 roku wyniosła 3 400 PLN brutto (nie licząc głównych księgowych). Co czwarty zarabiał powyżej 4 550 PLN, a co czwarty poniżej 2 500 PLN. Z kolei główni księgowi zarabiali przeciętnie 5 900 PLN, a granice 25% najlepiej i najsłabiej zarabiających wynosiły odpowiednio 8 650 PLN oraz 4 140 PLN. Zaprezentowane dane grupują w jedną kategorię księgowych różnych szczebli – młodszych, starszych czy samodzielnych księgowych.

Wynagrodzenie całkowite brutto księgowych i głównych księgowych w 2013 roku (w PLN)

Poniżej widać, jak prezentowały się zarobki księgowych na tle innych grup pracowników biurowych. Uwzględniono tu specjalistów ds. rekrutacji, ds. personalnych oraz ds. kadr i płac. Te dwie ostatnie grupy są do siebie zbliżone, ale generalnie specjaliści ds. kadr i płac są bardziej zaangażowani w dokumentację (prowadzenie akt osobowych, sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy, ewidencja czasu pracy itp.), a specjaliści ds. personalnych częściej zajmują się ustalaniem i egzekwowaniem polityki personalnej w firmie (planowanie zasobów ludzkich w firmie, tworzenie systemu motywacyjnego, oceny okresowe pracowników i in.). Aby dane były porównywalne, uwzględniono tylko średnie i duże firmy (powyżej 50 osób). Specjaliści ds. personalnych, ds. kadr i płac czy ds. rekrutacji najczęściej bowiem pracują właśnie w takich firmach.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto różnych grup specjalistów biurowych w średnich i dużych przesiębiorstwach

Jak widać, księgowi zarabiali przeciętnie mniej niż inne grupy specjalistów biurowych. Osoby zajmujące się kadrami i płacami zarabiały przeciętnie 3 900 PLN, specjaliści ds. personalnych – 4 200 PLN, a ds. rekrutacji – 4 340 PLN – co stanowiło o ponad 600 PLN więcej niż w przypadku księgowych (3 700 PLN). Zaznaczmy jednak, że powyższy wykres przedstawia przeciętne zarobki specjalistów ds. księgowości bez uwzględniania głównych księgowych – gdyby wziąć ich pod uwagę, przeciętne wynagrodzenie księgowych wyniosłoby 4 120 PLN i byłoby podobne, jak u innych grup.

Na zawód księgowego można też spojrzeć z innej perspektywy. Można wyróżnić dwie duże kategorie zawodów związanych z finansami firm: księgowych oraz specjalistów ds. controllingu. Na obowiązki tych drugich składa się m.in. uczestniczenie w przygotowaniu budżetu, planu wieloletniego itp. oraz kontrola ich realizacji, a także sporządzanie różnych raportów i analiz – m.in. dotyczących rentowności produktu czy oddziału. Oczywiście te dwie grupy zawodów mają różny zakres działalności. Każda badana w OBW organizacja musi prowadzić księgowość. Stąd też jest wiele podmiotów, które korzystają z usług księgowych. Często firmy są obsługiwane przez zewnętrzne biura rachunkowe – według raportu „Usługi Księgowe w Polsce” fundacji Starter dotyczy to ponad 60% z nich. Pozostałe firmy - szczególnie duże - posiadają własne działy księgowości.

Jeśli chodzi o controlling, jest on domeną większych firm – duże firmy częściej muszą tworzyć sprawozdania finansowe i częściej może być dla nich opłacalne zatrudnianie osobnego specjalisty do analizy rentowności produktów, tworzenia prognoz itp. Stąd też, podobnie jak wcześniej, porównano zarobki dwóch omawianych grup tylko w średnich i dużych firmach (powyżej 50 osób).

Całkowite wynagrodzenie brutto księgowych oraz specjalistów ds. controllingu w 2013 rok w średnich i dużych firmach (w PLN)

W tabeli przyrównano omawiane już wcześniej zarobki księgowych i głównych księgowych z zarobkami specjalistów ds. controllingu. Wyróżniono stanowisko kontrolera finansowego – szefa działu controllingu. Jak widać, zarówno na stanowiskach specjalistycznych, jak i na stanowiskach głównych specjalistów (główny księgowy oraz kontroler finansowy) wyraźnie wyższe zarobki były w działach controllingu. Osoby pracujące w działach controllingu zarabiały przeciętnie 4 950 PLN, co stanowiło o 1 250 PLN więcej niż w przypadku księgowych. 25% z nich zarabiało poniżej 3 600 PLN, a 25% powyżej 7 000 PLN. Również stanowisko kontrolera finansowego oferowało możliwość większych zarobków niż głównego księgowego. Jeżeli jednak zbadamy odrębnie firmy średnie i duże, wyniki przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenie całkowite brutto księgowych i kontrolerów finansowych w firmach różnej wielkości (mediana w PLN)

Jak widać, zarobki kontrolerów finansowych nie różnią się w średnich i dużych firmach – w obu przypadkach przeciętne wynoszą 8 500 PLN. Zupełnie inaczej jest z głównymi księgowymi – ich zarobki są tym większe, im większa firma. W średnich firmach zarabiają przeciętnie 6 700 PLN, a w dużych już 9 340 PLN – więcej od kontrolerów finansowych.

Podsumowując, przeciętne zarobki w controllingu są wyższe niż w księgowości, jednak stanowisk w tej branży też jest mniej. Wśród księgowych można wyodrębnić podobnie liczną i również zarabiającą wyższe kwoty grupę, jak specjaliści ds. controllingu. Oprócz nich jednak występuje dużo osób zarabiających mniej, które „zaniżają” przeciętne wynagrodzenie. W obu działach jest więc możliwość wysokich zarobków, ale wśród księgowych trzeba być w mniejszym odsetku najlepszych osób, aby je osiągnąć. Oba działy – controllingu i księgowości podlegają dyrektorowi finansowemu, i na to stanowisko mogą awansować osoby z obu grup.

Streszczenie

Według XI Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonych w 2013 roku co drugi księgowy zarabiał powyżej 3 400 PLN. W niniejszym opracowaniu znajdują się dane dotyczące wysokości zarobków pracowników związanych z księgowością w średnich i dużych firmach zestawione z pensjami specjalistów ds. controllingu. Czy inni pracownicy biurowi, np.: specjalista ds. kadr i płac, specjaliści ds. personalnych czy ds. rekrutacji zarabiają więcej niż księgowi?

1. http://www.fundacjastarter.org.pl/tl_files/informatory/raport-uslugi-ksiegowe-2013.pdf

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać. Odbierz indywidualny raport.

Michał Pulanecki, Sedlak & Sedlak