Pobierz e-pity 2019

Księgowe ryzyka wystawiania faktur uprzednich - data wydania towarów

Piotr Szulczewski 22.01.2014 09:00 (aktualizacja: )

22.01 Księgowe ryzyka wystawiania faktur uprzednich - data wydania towarów

Piotr SzulczewskiNowe zasady wystawiania faktur nie ustalają w sposób szczególny zasad podawania daty wydania towarów lub wykonania usługi na fakturze wystawianej nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem dokonania czynności opodatkowanej. W praktyce biura rachunkowe stoją przed nie lada problemem.
 

Jak prawodłowo dokonać korekty faktur VAT

Obowiązek podatkowy VAT powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, faktura powinna w związku z tym zawierać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, jeżeli jest ustalona i dotyczy płatności zaliczkowej.

Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji z dnia 22 sierpnia 2013 r. nr IPPP1/443-526/13-2/AP z wydaniem towaru przez dostawcę łączy się istotny skutek dokonania sprzedaży towarów, polegający m.in. na przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Chwilą decydującą o przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru jest - co do zasady - wydanie towaru.

Zasadniczo zatem dla określenia momentu wydania towarów znaczenie będą miały też formuły Incoterms, na jakich dana dostawa towarów jest zrealizowana (o ile określono te warunki), trzeba będzie za niego uznać moment, w którym na nabywcę przechodzą ciężary i korzyści związane z rzeczą (zgodnie z warunkami danej klauzuli Incoterms).

W praktyce wystawienie faktur przed datą wydania towaru, w której podać będzie trzeba datę dokonania dostawy mija się z celem. Przy transakcjach, dla których warunki incoterms wskazują wydanie towaru na datę przekazania towaru w siedzibie dostawcy istnieje ryzyko dostawy w innym dniu, niż pierwotnie zakładano.

W przypadku natomiast odbioru towaru z siedziby wystawcy faktury istnieje ryzyko, że nabywca odbierze towar w innym terminie, niż pierwotnie wskazany w fakturze, jako data dostawy (przyjedzie dnia następnego po towar).

W obu przypadkach istnieje konieczność modyfikacji faktur sprzedażowych, przy czym do rozstrzygnięcia w zależności od studium przypadku pozostaje, czy dojść powinno do korekty faktury (korekty daty na fakturze), czy jej anulowania i wystawienia innej (transakcja nie doszła do skutku, klient nie odebrał towaru w przewidzianej pierwotnie dacie, odbiór późniejszy stanowi nową transakcję, dla której należy wystawić drugą fakturę).

Ponadto można postawić tezę, że pierwotnie wskazana data nie podlega w każdym przypadku korekcie, a to ze względu na wprowadzenie jej prawidłowo w treści pierwotnej faktury, czyli zgodnie z warunkami zawartej umowy. Fakturę korygującą, zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT wystawia się w przypadku, gdy podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Wydaje się, że w przypadku odbioru towaru w innej dacie niż pierwotnie ustalona nie ma mowy o pomyłce, lecz o akceptowalnej przez obie strony zmianie warunków pierwotnie zawartej umowy.

W przypadku zmiany warunków umowy wpływających na cenę lub stawkę podatku istnieje podstawa do korekt. Przepisy nie wskazują jednak rozwiązania w przypadku zmiany daty wydania towaru, gdy nie wynika ona z pomyłki w fakturze VAT.

Do kwestii wykładni należy, czy „pomyłką” urzędy skarbowe i sądy określą zmiany daty odbioru towaru lub wykonania usługi. Nawet jeśli taka linia zostanie wypracowana, to biura rachunkowe powinny ostrożnie podchodzić do transakcji, przy których stosowane będą faktury uprzednie.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl