Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Krajowy Rejestr Zadłużonych - sposób na weryfikacje obecnych i przyszłych partnerów biznesowych

Redakcja PIT.pl 27.10.2022 06:30 (aktualizacja: )

Krajowego Rejestru Zadłużonych dostarcza możliwość wyszukania ujawnionych postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych, o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej oraz egzekucyjnych. Portal pozwala również wyszukiwać i przeglądać obwieszczenia wymagane przez prawo upadłościowe oraz prawo restrukturyzacyjne. Narzędzie może być przydatne dla wielu przedsiębiorców dzięki którym można zweryfikować potencjalnych i obecnych partnerów biznesowych.

Krajowy Rejestr Zadłużonych 

Krajowy Rejestr Zadłużonych to jawny rejestr prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości, który

został stworzony czyniąc zadość obowiązkowi wynikającemu z Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego,

gdzie przewidziano, że każde z Państw Członkowskich jest zobowiązane do ustanowienia i

prowadzenia co najmniej jednego rejestru, w którym ogłasza się informacje o postępowaniach

upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Informacje publikowanych w KRZ obejmują jednak

zdecydowanie szerszy zakres. Co istotne, KRZ jest rejestrem jawnym i bezpłatnym. Każdy ma prawo

zapoznać się z ujawnionymi w Rejestrze danymi, a także danymi objętymi treścią obwieszczeń.

Portal publiczny KRZ - Strona główna (ms.gov.pl)

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Źródło: shutterstock

Jakie informacje znajdziemy w KRZ?

Z Krajowego Rejestru Zadłużonych można korzystać bez zakładania konta w systemie. W ten sposób

można uzyskać informacje o osobach fizycznych oraz osobach prawnych i jednostkach

organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec

których są lub były prowadzone:

 • postępowania upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe;
 • postępowania restrukturyzacyjne w rozumienia Prawa Restrukturyzacyjnego oraz postepowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli w rozumieniu Prawa Upadłościowego;
 • postępowania w sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Ponadto, informacje o osobach i podmiotach, wobec których była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna i została ona umorzona z powodu jej bezskuteczności,
 • informacje o osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa. Kryterium jest także zaleganie przez osoby fizyczne ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.
 • informacje o masie upadłości, czyli zbywalnych prawach majątkowych upadłego służących do zaspokojenia wierzycieli.

W Rejestrze znajdziemy także informacje o doradcach restrukturyzacyjnych oraz tym jaką funkcję

pełnią w danym postępowaniu.

KRZ przydatnym narzędziem dla przedsiębiorców

Z perspektywy przedsiębiorców warto zaznaczyć, że w KRZ znajdziemy także informacje o

wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania

spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne

postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek

o ogłoszenie upadłości spółki.

Jakie dokładnie informacje o dłużnikach znajdziemy w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

W KRZ nawet użytkownicy niezalogowani, (tak jak wspomnieliśmy na początku artykułu Rejestr nie

wymaga logowania do uzyskania pewnego zakresu informacji), mają dostęp do następujących

informacji:

 • imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej) lub nazwa (w przypadku osoby prawnej),
 • miejsce zamieszkania lub siedziba,
 • numer PESEL lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Numer Identyfikacji Podatkowej,
 • nazwa sądu, przed którym toczy się postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne,
 • imię i nazwisko sędziego-komisarza i zastępcy sędziego-komisarza,
 • dane syndyka.

Ponadto, KRZ udostępnia informacje w następującym zakresie:

 • czy dłużnik złożył wniosek o ogłoszenie upadłości,
 • czy dłużnik złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • czy została ogłoszona upadłość dłużnika,
 • czy zostało wszczęte wtórne postępowanie upadłościowe,
 • czy zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne (a jeśli tak, to jakiego rodzaju).

Powyżej opisane funkcje KRZ to funkcje zdecydowanie informacyjne, jednakże nie można zapomnieć

o drugiej, bardzo ważnej funkcji jaką pełni KRZ. Jest to także system, w którym toczą się wspomniane

powyżej w artykule postępowania, a strony mogą zapoznawać się z zamieszczanymi w nim

dokumentami. Od 1 grudnia 2021 r. zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa

upadłościowego i restrukturyzacyjnego wnioski oraz pisma w tych postępowaniach wnoszone są

wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z wykorzystaniem istniejących tam

formularzy. W ramach portalu można również przeglądać akta prowadzonych postępowań

upadłościowych i restrukturyzacyjnych, jednakże ta funkcja została jedynie udostępniona

użytkownikom zalogowanym.

 

Podsumowując, system Krajowego Rejestru Zadłużonych daje możliwość weryfikacji zarówno

naszych dłużników, ale także - do czego zdecydowanie zachęcamy - zweryfikować potencjalnych i

obecnych partnerów biznesowych.

Autor: Michał Sowiński, partner w kancelarii Graś i Wspólnicy