KPiR - zmiany w zasadach prowadzenia księgi

Piotr Szulczewski 06.03.2018 10:00 (aktualizacja: )

Dodatkowe dowody księgowe wewnętrzne, wyodrębnianie grup przychodów czy brak zawiadomienia o prowadzeniu księgi – te oraz inne zmiany w przepisach wpływają na nowelizowanie rozporządzenia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

KPiR – zmiany w zasadach prowadzenia księgi

KPiR – zmiany w zasadach prowadzenia księgi / YAY foto

 

Wśród zmian, które występują od 2018 r. (Rozporządzenie ma być stosowane do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.) należy zwrócić uwagę na:

 1. Usunięcie nakazu informowania organów skarbowych o zaprowadzeniu KPiR (w terminie 20 dni od dnia założenia) jak również nakazu informowania o powierzeniu prowadzenia księgi biuru rachunkowemu,
 2. Pojawienie się nowego dowodu wewnętrznego - dokument pozwalający oświadczeniem podatnika rozliczać zakup bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, jeżeli producent ten lub hodowca dokonuje sprzedaży w warunkach wskazanych szczegółowo (w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym (m.in. jest to sprzedaż w miejscach w których produkty te zostały wytworzone, lub przeznaczonych do prowadzenia handlu i jest prowadzona ewidencja sprzedaży, a ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody).

UWAGA

Na tym etapie prac legislacyjnych uznać należy jednak, że zapis będzie podlegał modyfikacji –w art. 20c jednym z warunków jest, by sprzedaż nie była wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej – stąd należy zastanowić się jakie podmioty będą uprawnione do korzystania z dowodów wewnętrznych (lub zmienić obecny zapis nowelizacji).

 1. Poszerzenie katalogu przesłanek uznania księgi za rzetelną; obecnie kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia korekty deklaracji po wszczęciu kontroli w terminie 14 dni od wszczęcia tej kontroli; złożona w tym terminie korekta deklaracji będzie skuteczna prawnie, a prowadzona księga jako podstawa sporządzenia takiej skorygowanej deklaracji, musi być uznana po jej skorygowaniu w tym trybie księgi za rzetelną,
 2. Ustalenie zasad wydzielania źródeł przychodów u podatników będących przedsiębiorcami żeglugowymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym oraz podatników będących przedsiębiorcami okrętowymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, prowadzący działalność opodatkowaną odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz inną działalność opodatkowaną podatkiem dochodowym – takie podmioty są obowiązane w prowadzonej księdze, wyodrębnić przychody i związane z nimi koszty na poszczególne rodzaje działalności podlegającej opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji i podatkiem dochodowym. Uzupełnienie opisu kolumny we wzorze księgi pt. „Uwagi”, wprost wskazuje, że podatnicy wypełnią dyspozycję powołanego wyżej przepisu, wpisując wymagane dane w tej kolumnie.
 3. Doprecyzowanie zasady, zgodnie z którą obowiązkowym jest obliczenie zaliczki na podatek z uwzględnieniem remanentu, jeżeli podatnik sporządza go na koniec miesiąca i to niezależnie od tego, czy zawiadamia o tym remanencie naczelnika urzędu skarbowego.

Piotr Szulczewski, PIT.pl

Pozostałe zmiany w VAT 2018:

 1. Zmiany w VAT: Faktura tylko do paragonu z numerem NIP,
 2. KPiR - zmiany w zasadach prowadzenia księgi,
 3. Zmiany w VAT 2018 - co zmieni się w przepisach podatkowych w najbliższych miesiącach?
 4. Zwolnienie (podmiotowe) do 200.000 obrotu a elektronika,
 5. Zmiany w VAT 2018 – odliczenie VAT z faktur VAT-RR.
 6. Zmiany w VAT 2018: podatek od pierwszego zasiedlenia budynku