Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Korekta deklaracji możliwa nawet w trakcie kontroli podatkowej

Piotr Szulczewski 06.04.2017 10:00 (aktualizacja: )

Kontrolowany ma prawo prowadzenia korekt rozliczeń podatkowych nie tylko w okresie przedawnienia, w którym nie jest kontrolowany, lecz również w okresie, w którym kontrola została już wszczęta.

Korekta deklaracji możliwa nawet w trakcie kontroli podatkowej
Źródło: FORUM

Skorygowanie rozliczeń podatkowych następuje poprzez złożenie deklaracji korygującej, jednak uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Natomiast po zakończeniu kontroli podatkowej uprawnienie przysługuje nadal w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Prawo do skorygowania deklaracji przysługuje podatnikowi także w toku postępowania podatkowego przed wydaniem decyzji w pierwszej instancji, jednak wyłącznie w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyznaczeniu terminu na wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego – jest to zatem okres końca postępowania, przed wydaniem ewentualnej decyzji w sprawie.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku kontroli celno – skarbowej. Tu kontrolowanemu przysługuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej uprawnienie do skorygowania deklaracji w zakresie objętym tą kontrolą, zatem w okresie początkowym kontroli.

Dodatkowo w trakcie czynności kontroli celno – skarbowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli, kontrolowany może skorygować w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową uprzednio złożoną deklarację podatkową.

Korekta w trakcie postępowania kontrolnego a odsetki

Wszczęcie postępowania eliminuje możliwość stosowania obniżonych odsetek podatkowych od zaległości. Obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji:

  • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej;
  • złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej; 
  • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Piotr Szulczewski, PIT.pl