Konstytucja Biznesu: Prezydent podpisał Prawo przedsiębiorców

28.03.2018 11:00 (aktualizacja: )

Pakiet pięciu ustaw zawierających regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej tzw. Konstytucję Biznesu podpisał Prezydent Andrzej Duda. Prawo przedsiębiorców, ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców czekają na publikację w Dzienniku Ustaw.


Konstytucja Biznesu: Prezydent podpisał Prawo przedsiębiorców / YAY foto

W czwartek 22 marca, po prawie dwóch miesiącach od przyjęcia pakietu ustaw przez Sejm, Prezydent RP złożył podpis pod:

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców - podpisana 22 marca 2018 r.
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy - podpisana 22 marca 2018 r.
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców - podpisana 22 marca 2018 r.
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - podpisana 22 marca 2018 r.
 5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej - podpisana 22 marca 2018 r.

Mają one w sposób kompleksowy zreformować prawo gospodarcze w Polsce, które funkcjonuje od prawie 30 lat. Najważniejsza z tych ustaw, czyli Prawo przedsiębiorców zastąpi nowelizowaną ok. 90 razy ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) z 2004 r. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców w sposób całościowy i spójny będzie regulowała ogólne zasady wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Większość jej przepisów wejdzie w życie 30 dni od momentu ogłoszenia, a najważniejsze zmiany to:

 1. ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców oraz obowiązków organów, które mają stanowić wytyczne interpretacyjne dla organów stosujących prawo w relacji przedsiębiorca – administracja, a także zdefiniowanie na nowo tej relacji w myśl zasad: domniemania uczciwości przedsiębiorcy, rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy i przyjaznej interpretacji przepisów – in dubio pro libertate;
 2. wprowadzenie instytucji działalności nieewidencjonowanej (działalności na mniejszą skalę, prowadzonej przez osobę fizyczną); w przypadku tego rodzaju działalności nie będzie powstawał obowiązek rejestracyjny; działalność ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i w konsekwencji nie będzie rodzić obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne;
 3. wprowadzenie tzw. „ulgi na start” (początkujący przedsiębiorca zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej; po tym okresie będzie mógł on skorzystać dodatkowo z ulgi tzw. „małego ZUS”, przez kolejne 24 miesiące);
 4. zniesienie obowiązku posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON; przedsiębiorca w kontaktach z administracją będzie miał obowiązek posługiwania się wyłącznie numerem NIP;
 5. likwidacja instytucji zgód i licencji, jako odrębnych form reglamentacji działalności gospodarczej;
 6. regulacja podstawowych zasad opracowywania projektów aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego oraz dokonywania oceny ich funkcjonowania (akcentuje się zasadę adekwatności i proporcjonalności m.in. w przypadku nakładania nowych obowiązków administracyjnych);
 7. wprowadzenie instytucji „objaśnień prawnych”, tj. wydawanych przez organy administracji, w zakresie ich właściwości – z urzędu lub na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – wyjaśnień przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, dotyczących ich praktycznego stosowania;
 8. wprowadzenie instytucji „utrwalonej praktyki interpretacyjnej”;
 9. utworzenie Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, który to punkt umożliwiać ma w szczególności załatwianie spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej;
 10. uelastycznienie instytucji zawieszenia działalności gospodarczej (m.in. możliwe będzie bezterminowe zawieszenie wykonywania działalności albo zawieszenie na okres wskazany we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu).

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie nie tylko stał na straży praw przedsiębiorców, ale także będzie monitorował wdrażanie zasad „Konstytucji Biznesu” w praktyce. Natomiast ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy wprowadza m. in. zasadę automatycznego wznowienia wykonywania działalności po upływie wskazanego przez przedsiębiorcę okresu zawieszenia.

Źródło: prezydent.pl / ks