Pobierz e-pity 2018

Kompleksowe usługi magazynowania bez VAT (wyrok TSUE)

04.07.2013 10:00 (aktualizacja: )

04.07 Kompleksowe usługi magazynowania bez VAT (wyrok TSUE)

Wątpliwości wokół ustalenia miejsca świadczenia kompleksowych usług magazynowania na rzecz podmiotów zagranicznych, o których pisaliśmy w artykule z dnia 10 czerwca 2013r., po roku od wystosowania przez Naczelny Sąd Administracyjny pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zostały rozwiane.

Przypomnijmy - spór dotyczył tego, czy tzw. kompleksowa usługa magazynowania uznana być winna za usługę związaną z nieruchomością – a więc taką, której miejsce świadczenia znajduje się w miejscu położenia nieruchomości. W skład kompleksowej usługi magazynowania wchodzi m.in. przekazanie towarów do magazynu, umieszczanie towarów na półkach, przechowywanie towarów, pakowanie towarów dla klientów, wydawanie, rozładunek i załadunek towarów. Stanowisko takie prezentował polski fiskus, stojąc w opozycji do organów podatkowych innych państw, zdaniem których dla ustalenia miejsca świadczenia tychże usług zastosowanie znajdzie zasada ogólna.

TSUE wyrokiem z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie C-155/12 potwierdził de facto stanowisko, zaprezentowane przez Rzecznika Generalnego, Juliane Kokott, w opinii z dnia 31 stycznia 2013r.. Trybunał zwrócił uwagę, że aby usługa związana była z nieruchomością, konieczne jest, by przedmiotem świadczenia była sama nieruchomość – dzieje się tak w szczególności wówczas, gdy „nieruchomość określoną w sposób wyraźny należy uznać za konstytutywny element świadczenia usług, jako że stanowi ona centralny i nieodzowny element tego świadczenia”. W ocenie TSUE sporna kompleksowa usługa magazynowania może być uznana za związaną z nieruchomością jedynie wówczas, gdy „usługobiorcy przyznane będzie prawo do używania całości lub części wyraźnie określonej nieruchomości”.

Jako, że w większości przypadków umowy o świadczenie usług magazynowania nie przewidują, by usługobiorca miał swobodny wstęp do nieruchomości (bądź jej części), w której przechowywane są jego towary, nie można powiedzieć, by określona nieruchomość jako taka stanowiła ów centralny i nieodzowny element świadczenia, w konsekwencji czego usługi takie nie mogą być uznane za związane z nieruchomością.

W takiej sytuacji polski usługodawca świadczący usługi magazynowania winien więc ustalać ich miejsce świadczenia zgodnie z zasadą generalną zawartą w art. 28b ustawy o VAT. Jeśli odbiorcą usługi będzie podmiot zagraniczny, obowiązek rozliczenia podatku VAT przerzucony zostanie na zagranicznego kontrahenta. Rozwiązanie takie uznać należy za korzystne dla obydwu stron transakcji.

W przedmiotowym wyroku TSUE wskazał ponadto na omawiane już w innych orzeczeniach warunki dla uznania kilku odrębnych świadczeń za jednolitą czynność stanowiącą świadczenie usługi kompleksowej, traktowanej podatkowo tak, jak traktowane być winno świadczenie główne.

Barbara Otrzonsek

konsultant podatkowy, ATA Finance

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. ATA Tax Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.