Już w 2016 roku ewidencje VAT tylko elektronicznie i raportowane co miesiąc do urzędu

Piotr Szulczewski 18.05.2016 09:00 (aktualizacja: )

Już w 2016 roku ewidencje VAT tylko elektronicznie i raportowane co miesiąc do urzędu

Wszystko wskazuje na to, że już od 2017 r. przedsiębiorcy będą zobowiązani do comiesięcznego przedstawiania swoich ewidencji VAT organom podatkowym w formie dokumentu elektronicznego.Przegłosowana przez Sejm nowelizacja zakłada, że ewidencje zakupu i sprzedaży VAT dostarczać będzie trzeba do 25 dnia miesiąca po okresie rozliczeniowym, którego rozliczenia dotyczą, do organu skarbowego w formie jednolitego pliku kontrolnego. Poza ewidencjami VAT łącznie siedem struktur będzie trzeba prowadzić i przedstawiać elektronicznie – KPiR (a u ryczałtowców - ewidencję przychodów), faktury, księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, dane magazynowe, ewidencję zakupu i sprzedaży VAT.

Od 2017 r. ewidencje VAT tylko elektronicznie i raportowane co miesiąc do urzędu

Źródło: YAY foto

Zgodnie z projektowanymi zmianami osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych będą obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w postaci elektronicznej za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

>>> Nie czekaj z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego <<<

Powyższa zasada dotyczyć ma wyłącznie ewidencji VAT u podatników VAT czynnych. W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych innych niż powyższe przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej wskazanej przez organ podatkowy (tzw. jednolity plik kontrolny) wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Mikro przedsiębiorcy później. Mali, średni i pozostali przedsiębiorcy od lipca 2017 r.

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm wersją projektu ustawy, podatnicy inni niż mikro, mali i średni przekazywać wersje elektroniczne ewidencji VAT dokonywać będą musieli już od lipca 2016 r. Prawo do pominięcia tej formy przekazywania ewidencji za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., posiadać będą mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Natomiast mikroprzedsiębiorcy obowiązek ten spełniać będą musieli dopiero od 2018 r.

Piotr Szulczewski, VAT.pl