Pobierz e-pity 2019

Jak napisać odwołanie od decyzji US

Piotr Szulczewski 05.08.2014 09:00 (aktualizacja: )

Po decyzji otrzymanej z organu skarbowego, podatnik ma prawo ją zaakceptować lub odwołać się od niej. Pisząc odwołanie należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Odwołanie wnieść można w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji organu. Oznacza to, że nie liczy się data jej wydania lecz data, w której odwołujący faktycznie otrzymał decyzję. Po upływie tego terminu odwołanie nie będzie możliwe, a strona ograniczy swoje możliwości wzruszenia decyzji do minimum. Co ważne, w postępowaniu odwoławczym obowiązuje zakaz reformationis in peius, który oznacza, że organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes publiczny.

Odwołanie od decyzji urzędu skarbowego

Źródło: iStock/Thinkstock

Zasady pisania pisma odwoławczego

Każde odwołanie powinno spełniać warunki pisma procesowego. Oznacza to, że nie należy w nim pominąć takich elementów jak: wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu (miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności). Pismo musi być podpisane przez wnoszącego, ewentualnie przez osobę umocowanej do złożenia podpisu lub reprezentującą odwołującego się.

SMS Opis druku
Wzór odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać też wskazanie pisma, od którego dochodzi do odwołania, z podaniem sygnatury akt, treść żądania (np. wnoszę o uchylenie/zmianę decyzji….) zarzuty przeciw decyzji (np. wydanej decyzji zarzucam….), określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania (np. odwołuję się od decyzji w całości/w części dotyczącej….) oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Organ odwoławczy może bowiem przeprowadzić, na żądanie strony a także z urzędu, dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję. Formalną część pisma od części uzasadniającej zarzuty warto oddzielić – stąd pisma dzieli się na trzy elementy:

  1. Dane organów, daty, sygnatury,
  2. Tytuł pisma oraz treść żądania i zarzuty,
  3. Uzasadnienie zarzutów i podpis a także wskazanie załączników do pisma.

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję, stąd też w piśmie warto wskazać te organy (np. do Dyrektora Izby Skarbowej… za pośrednictwem Naczelnika Urzędu skarbowego…). Jedynie w przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej lub przez samorządowe kolegium odwoławcze odwołanie od decyzji rozpatruje ten sam organ podatkowy, stosując odpowiednio przepisy o postępowaniu odwoławczym.

Wart zatem w piśmie wskazać zarówno organ, do którego się je wnosi jak również organ, za pośrednictwem którego ma tam trafić. Jeżeli organ podatkowy, który wydał decyzję, uzna, że odwołanie wniesione przez stronę zasługuje na uwzględnienie w całości, wyda nową decyzję, którą uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję – bez przekazywania sprawy do rozpatrzenia organowi wyższej instancji.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl