Istotne elementy sprawozdania finansowego za rok 2015

Piotr Szulczewski 10.03.2016 09:00 (aktualizacja: )

Istotne elementy sprawozdania finansowego za rok 2015

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za rok kończący się w grudniu 2015 r., rok obrotowy, jednostka musi pamiętać o terminowym i prawidłowym sporządzeniu sprawozdania finansowego. Prawidłowe sprawozdania powinny zawierać szereg informacji nakazanych ustawą o rachunkowości.

 

Płatności w gotówce od 2017 r. nie zaliczysz do kosztów uzyskania przychodów

Źródło: YAY foto

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy przyjęty przez jednostkę. W szczególnych przypadkach jednostki mają możliwość zrezygnować ze sporządzania sprawozdania opartego o ustawę o rachunkowości i skupić się na zasadach wynikających z Międzynarodowych standardów Rachunkowości oraz z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

  • bilansu;
  • rachunku zysków i strat;
  • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dodatkowymi elementami sprawozdania mogą być zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, a w przypadku funduszy inwestycyjnych - zestawienie zmian w aktywach netto, oraz rachunek przepływów pieniężnych. Dotyczy to jednostek, u których sprawozdanie podlega corocznemu badaniu biegłego rewidenta. Jedynie sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego otwartego oraz sprawozdanie finansowe specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego nie obejmuje rachunku przepływów pieniężnych.

Oprócz powyższych wymogów, do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki, jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z ustawy lub odrębnych przepisów. Obowiązek ten ciąży m.in. na spółkach kapitałowych (z o.o., akcyjnych), spółkach komandytowo-akcyjnych, towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwach reasekuracji wzajemnej, spółdzielniach, przedsiębiorstwach państwowych.

Uproszczenia dla jednostek mikro lub małych

Szereg uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdania dotyczy jednostek zaliczonych do kategorii mikro. Uproszczenia polegają m.in. na

  • możliwości sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego, na które składa się skrócony bilans oraz skrócony rachunek zysków i strat,
  • zwolnieniu z obowiązku sporządzania informacji dodatkowej – z czego szereg informacji trafia po prostu do informacji uzupełniających do bilansu,
  • zwolnieniu z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności - informacja o nabyciu udziałów/akcji własnych trafia do informacji uzupełniających do bilansu,
  • zwolnieniu z wymogu sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych,
  • wycenie wszystkich pozycji bilansu w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia,
  • zwolnieniu z zachowania zasady ostrożności przy wycenie składników aktywów i pasywów w tym z dokonywania odpisów aktualizujących i tworzenia rezerw na zobowiązania – w przypadku części jednostek.

Uproszczona forma sprawozdawczości finansowej dotyczy również od 2016 r. nowej kategorii jednostek małych, określonych ustawą o rachunkowości.

Piotr Szulczewski, VAT.pl