Pobierz e-pity 2019

Im wyższy spis z natury na koniec roku tym ...

Piotr Szulczewski 09.01.2015 09:00 (aktualizacja: )

Im wyższy spis z natury na koniec roku tym ...

Do 14 stycznia 2015 r. podatnicy rozliczający się na podstawie księgi przychodów i rozchodów mają czas na wycenę spisu z natury sporządzonego na koniec 2014 roku. Zarówno stan ilościowy spisu, jak i przeprowadzana wycena wpływają na wartość podatku, podlegającego zapłacie z tytułu przychodów z działalności gospodarczej.

Na wartość podatku do zapłaty wpływa kwota różnicy pomiędzy spisem z natury, sporządzonym na początek i koniec roku podatkowego.

Spis z natury 1 stycznia i 31 grudnia należy:

  • sporządzić (według ilości towaru w magazynach określonej w tych dwóch dniach),
  • wycenić (w terminie do 14 od dnia sporządzenia spisu z natury),
  • dokonać jego korekty – w przypadku, jeżeli płatności za składniki majątku objęte spisem nie zostały w terminie opłacone, a minęły już ustawowe terminy do przeprowadzenia korekt).

Spis z natury służy wykazaniu stanu ilościowego i wartościowego składników majątku przedsiębiorstwa tj. towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Spisem nie obejmuje się środków trwałych czy wyposażenia.

Spis z natury powinien obejmować również towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika, a także towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika. Towary obce nie podlegają wycenie; wystarczające jest ilościowe ich ujęcie w spisie towarów z podaniem, czyją stanowią własność.

Spis z natury za 2014 rok

Źródło: Thinkstock

Wycena składników majątku

Podstawową zasadą wyceny dotyczącą materiałów i towarów handlowych objętych spisem z natury jest cena zakupu lub nabycia. Alternatywą jest wycena według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia.

Spis z natury półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia.

Spis z natury odpadów użytkowych, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.

Spis niesprzedanych wartości dewizowych wycenia się według cen zakupu z dnia sporządzenia spisu, a w dniu kończącym rok podatkowy - według cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu kończącym rok podatkowy.

Spis wartości rzeczy zastawionych podlega wycenie według ich wartości rynkowej.

Przy działalności usługowej i budowlanej produkcję niezakończoną wycenia się według kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej.

Produkcję zwierzęcą objętą spisem z natury wycenia się według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, z uwzględnieniem gatunku, grupy i wagi zwierząt.

W razie przyjęcia wyceny towarów w kwocie niższej od ceny zakupu lub nabycia albo od kosztów wytworzenia, w szczególności z powodu uszkodzenia, wyjścia z mody, należy przy poszczególnych pozycjach uwidocznić również jednostkową cenę zakupu (nabycia) lub koszt wytworzenia.

Stan i wycena spisu na koniec roku a wartość podatku do zapłaty

Dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Wysoka wartość remanentu na koniec roku podwyższy zatem wartość dochodu do opodatkowania. Odpowiednio wartość remanentu na początek roku wpłynie pozytywnie na podatek, obniżając jego wartość na koniec roku. W konsekwencji w interesie podatnika leży zorganizowanie wyprzedaży zalegających w magazynie towarów, które z końcem roku wpływać mogą na wartość podatku do zapłaty. Lepszym podatkowo rozwiązaniem okazuje się wyprzedaż z końcem roku towarów, które wyszły z mody, celem pozyskania środków obrotowych na zakup nowych towarów, które z zyskiem będzie można sprzedać w trakcie następnego roku.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl