Gdzie złożyć PIT?

05.04.2013 09:00 (aktualizacja: )

W związku ze zbliżającym się terminem do złożenia rocznej deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: PIT), który upływa 30 kwietnia, wielu podatników zastanawia nad tym, do którego urzędu skarbowego powinno trafić ich zeznanie podatkowe.

Ogólna zasada wyrażona w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, ze zm., dalej: UPDOF) wskazuje, że podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym, w wyżej wskazanym terminie.

Zapraszamy na bezpłatne dyżury
podatkowe
. Kolejne konsultacje
już 4-5 kwietnia.

Właściwym urzędem skarbowym jest natomiast, z godnie z art. 45 ust. 1c UPDOF, urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Należy wskazać, że UPDOF nie zawiera definicji miejsca zamieszkania. W związku z tym należy posiłkować się definicją zawartą w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm., dalej: KC). Zgodnie z art. 25 KC miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

W tym miejscu należy także przytoczyć uregulowania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2005 r. nr 165, poz. 1371, ze zm., dalej: Rozporządzenie).

Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się według miejsca pobytu osoby fizycznej, jeżeli nie ma ona miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy opodatkowaniu małżonków mających różne miejsca zamieszkania, jeżeli na ich wniosek podlegają oni łącznemu opodatkowaniu, zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia właściwość miejscową ustala się według miejsca zamieszkania jednego z małżonków, wskazanego we wspólnym rocznym zeznaniu podatkowym.

Wyżej wskazane Rozporządzenie oprócz przedstawionych regulacji wskazuje także właściwość organów podatkowych w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, innych podatków oraz niektórych instytucji prawa podatkowego z nimi związanych jak na przykład nadpłata, czy ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Michał Drozdyk

Starszy Konsultant Podatkowy

Russell Bedford Poland