Gdzie rozliczyć PIT w przypadku przeprowadzki?

15.03.2013 10:00 (aktualizacja: )

Każdego roku roczne zeznanie podatkowe PIT składa się we właściwym dla podatnika Urzędzie Skarbowym. Sprawa komplikuje się jednak w przypadku zmiany miejsca zamieszkania w trakcie roku podatkowego.

Który Urząd Skarbowy jest właściwy?

Właściwość organów podatkowych określają przepisy Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Zgodnie z art. 17 §1 ,, „jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.”. Co więcej Minister właściwy do spraw finansów publicznych  ,,może określić w drodze rozporządzenia przypadki, w których w razie zmiany właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego właściwym organem podatkowym jest organ inny niż organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (…)’’

Oznacza to, że na podatniku ciąży obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego PIT w urzędzie właściwym ze względu na:

  1. miejsce zamieszkania podatnika,
  2. miejsce pobytu podatnika – jeżeli nie posiada on miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

ADRESY URZĘDÓW SKARBOWYCH

Urząd Skarbowy właściwy w przypadku przeprowadzki

Dla podatników, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu w roku podatkowym organem podatkowym jest organ właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego. W przypadku, gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Polski podatników ustał przed tym dniem właściwy jest organ według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium.

Oznacza to, że jeżeli podatnik kilkakrotnie zmieniał miejsce zamieszkania w roku podatkowym rozliczenie należy złożyć w tym urzędzie, który był dla niego właściwy w ostatnim dniu roku podatkowego za który składa rozliczenie, czyli 31 grudnia danego roku. Jeżeli podatnik przeprowadził się poza granice Polski przed tym dniem, wówczas odpowiednim organem będzie organ właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium.

Iwona Karkus
PIT.pl