Garnitur w kosztach

Piotr Szulczewski 16.04.2013 10:00 (aktualizacja: )

16.04 Garnitur w kosztach

Piotr Szulczewski, Analityk VAT.pl

Wydatek na zakup garnituru to koszt ponoszony przez wielu przedsiębiorców.  Problem w tym, że urzędy skarbowe często nie zezwalają na rozliczanie podatkowe wydatku na garnitur, argumentując to reprezentacyjnym charakterem kosztu.

O wykreśleniu kosztów ponoszonych na zakup garnituru mówić należy w przypadku, gdy ich charakter nie przesądza o reklamowych cechach stroju, a zakup ma za zadanie albo polepszyć wizerunek firmy w oczach kontrahentów (reprezentacja), albo spełniać zarówno funkcje firmowe, jak i prywatne. W przypadku zakupu garnituru na plan pierwszy wychodzi właśnie ten drugi wariant – organy podatkowe uznają, że może on być wykorzystywany również dla celów prywatnych. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (IPPB1/415-1541/12-2/JB, 2013.03.05) by mówić o kosztach podatkowych ubiór musi utracić charakter odzieży osobistej – jeżeli garnitury nie będą opatrzone trwałymi cechami charakterystycznymi firmy (barwa, logo firmy itp.) nie mogą zostać rozliczone w kosztach.

Zastanowić się należałoby nad możliwością uznawania garnituru za środek trwały. Jeżeli bowiem spełni on warunki uznania go za taki składnik majątku, to podatnik nie będzie rozliczał kosztów poniesionych na zakup, a jedynie odpisy amortyzacyjne z tytułu korzystania ze środka trwałego. Prawo podatkowe nie zabrania zaliczania do kosztów podatkowych składników majątku, których wartość początkowa jest niższa niż 3500 zł, które są własnością lub współwłasnością podatnika, kompletnych i zdatnych do użytku, przeznaczonych do wykorzystywania w działalności gospodarczej przez okres ponad roku. Prawo podatkowe pozwala na prowadzenie nie tylko odpisów w czasie, ale również odpisu jednorazowego, który zastosowania znajduje w przypadku składników niskowartościowych. Garnitur w takim przypadku powinien się znaleźć w ewidencji środków trwałych i być traktowany jak każdy inny środek trwały w działalności.

Organy skarbowe wskazują również, że dopiero pozbawienie garnituru charakteru reprezentacyjnego na rzecz wydatku na reklamę, skutkować może rozliczeniem zakupu stroju służbowego w kosztach. Za takie koszty uznaje się działania podmiotu gospodarczego kształtujące popyt na dane towary, usługi lub markę, poprzez poszerzenie wiedzy o nich, mające na celu zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do zakupu towarów lub usług tego podmiotu gospodarczego. Samo oznaczenie stroju służbowego logo firmy, pod którym świadczy usługi hotelarskie nie przesądza jeszcze o jej reklamowym charakterze. Właściwa kwalifikacja wydatku i ocena czy ma on związek z przychodami możliwa jest na podstawie całokształtu działalności prowadzonej przez podatnika, rozmiarów wydatków itp. Interpretacje są jednak rozbieżne. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPB3/423-931/09-4/AO, 2010.01.07), w przypadku strojów służbowych, trudno raczej przypisać im funkcję reprezentacyjną. Nie przyczyniają się one w znacznym stopniu do budowy wizerunku, a logo jako znak graficzny stanowi jedynie swojego rodzaju informację handlową. w działalności prowadzonej powszechnie przyjęte jest stosowanie jednolitego ubioru służbowego (uniformy hotelowe). Podobnie NSA w wyroku z dnia 2 września 2010 r. (I SA/Ke 433/10) zwrócił uwagę, że wydatki na zakup "stroju firmowego" opatrzonego logo mogą być uznane za wydatki reklamowe i w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem, że są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów.  Tak samo Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 09.02.1999r. (sygn. akt I SA/Wr714/97) stwierdził, że jeżeli podatnik wykaże, że odzież utraciła charakter odzieży osobistej np. z uwagi na opatrzenie jej cechami charakterystycznymi dla firmy (barwa, krój, logo itp.), możliwe jest rozliczanie kosztu.

Problemem staje się również odliczenie VAT od zakupu stroju dla pracowników. Jak wskazał ILPP2/443-208/09-2/JK, 2009.05.07, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu: „Odpowiedni wygląd pracowników może mieć wpływ na wzajemny stosunek klientów do obsługi. Nie można jednak uznać, że przesądza to o tym, że wydatek na zakup ubrania jest wydatkiem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tym samym, wydatek na zakup odpowiedniej odzieży osobistej nie będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną”

Piotr Szulczewski
VAT.pl