Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe dla MSP

MG monitoruje działania, które ułatwią małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP) dostęp do systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. W „Sprawozdaniu z realizacji Kierunków rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w latach 2009-2013”, przyjętym przez Kierownictwo MG 14 października br., podsumowano zrealizowane od 3 lutego do 30 czerwca br. prace.

Dzięki analizie informacji uzyskanych m.in. z Ministerstwa Finansów (MF), Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR), Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i urzędów marszałkowskich, powstał spójny materiał zawierający syntezę zrealizowanych działań (organizacyjnych, ekonomicznych i legislacyjnych) związanych z rozwojem funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla MSP. Sprawozdanie dotyczy okresu od 3 lutego do 30 czerwca br.

W celu dalszej poprawy dostępu, zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania za pośrednictwem systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych prowadzono m.in. prace nad stworzeniem standardów funkcjonowania funduszy pożyczkowych, zorganizowano cykl szkoleń podnoszących kompetencje konsultantów świadczących usługi finansowe polegające na udzielaniu pożyczek. Podejmowane są również działania związane z powiększeniem kapitału tych instytucji. Urzędy marszałkowskie w całym kraju przygotowują konkursy na dokapitalizowanie funduszy ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Aby jednoznacznie dopuścić możliwość uczestnictwa kapitałowego samorządów województw oraz samorządów powiatowych w funduszach MG opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa i ustawy o samorządzie powiatowym. Nowelizacje umożliwią samorządom tworzenie i przystępowanie poza sferą użyteczności publicznej do spółek prawa handlowego (z o.o. oraz akcyjnych), stowarzyszeń, i spółdzielni, jeżeli ich działalność polega na udzielaniu pożyczek, gwarancji lub poręczeń w celu wspierania przedsiębiorczości na obszarze województwa lub powiatu. (pobierz plik .pdf)

***

Rada Ministrów przyjęła 3 lutego br. „Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009-2013”. Dokument zawiera diagnozę stanu oraz opis zasad funkcjonowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, a także wskazuje działania organizacyjne i ekonomiczne, które mają służyć ich rozwojowi w Polsce do 2013 r.

Minister gospodarki jest zobowiązany do monitorowania i oceny procesów wdrażania tego dokumentu.Wspierając rozwój systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, MG zwraca się z uprzejmą prośbą do przedsiębiorców o kierowanie wszelkich opinii dotyczących działalności funduszy pożyczkowych i poręczeniowych na adres: malgorzata.grzadka@mg.gov.pl  

Źródło: MG