Pobierz e-pity 2020

Formularz CIT-TP: czy firmy powinny się go obawiać?

05.10.2016 11:00 (aktualizacja: )

Formularz CIT-TP: czy firmy powinny się go obawiać?

Sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi jest nowym obowiązkiem, który będzie spoczywał na szerokiej grupie podmiotów od 1 stycznia 2017 r.Obowiązek złożenia CIT-TP (analogicznie PIT-TP w przypadku osób fizycznych) będzie dotyczył wszystkich podatników osiągających przychody lub koszty powyżej 10 mln euro (w rozumieniu przepisów o rachunkowości).


Formularz CIT-TP: czy firmy powinny się go obawiać?

Źródło: YAY foto

Podatnicy będą musieli złożyć wypełniony formularz wraz z deklaracją CIT. Wypełnianie formularza, składającego się z 473 pozycji, nazwanego przez ustawodawcę uproszczonym sprawozdaniem finansowym w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi, może przysporzyć problemów. Z pozoru proste pytania, dotyczące przede wszystkim podatnika i jego grupy kapitałowej, wymagają zebrania szczegółowych informacji oraz znajomości specjalistycznych pojęć z zakresu cen transferowych.

CIT-TP jako narzędzie do selekcji podmiotów do kontroli

Od dłuższego czasu ceny transferowe są przedmiotem zainteresowania organów podatkowych. Efektem są między innymi zmiany w ustawach o podatkach dochodowych (PIT i CIT), które wejdą w życie 1 stycznia 2017 r. i mają na celu uszczelnienie krajowego systemu podatkowego. Nakładają one na podatników dodatkowe obowiązki w zakresie cen transferowych, ale też zmieniają obecne.

Zmianie ulegnie zawartość dokumentacji cen transferowych, która będzie obejmowała nowe składowe, np. uzasadnienie wyboru metody kalkulacji ceny i algorytm kalkulacji rozliczeń oraz w niektórych wypadkach analizę danych porównawczych. Elementem objętym nowelizacją są również progi determinujące obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, uzależnione od przychodów i kosztów podatnika, ale też wartości poszczególnych transakcji. Wśród całkowicie nowych obowiązków można wskazać obowiązek przedłożenia przez podatników, których przychody lub koszty przekraczają 20 mln EUR, dokumentacji grupowej (ang. Master File).

Novum jest również obowiązek składania uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (CIT-TP). W kontekście opisanych zmian CIT-TP należy traktować jako narzędzie do typowania przez organy podmiotów, z którymi wiąże się największe ryzyko zaniżania dochodów do opodatkowania, a tym samym uszczuplenia wpływów budżetowych. W sposób automatyczny organy podatkowe będą bowiem mogły weryfikować skalę, rodzaj oraz wartość transakcji z podmiotami powiązanymi i w ten sposób identyfikować podmioty do kontroli. Dlatego mając na uwadze szczegółowość sprawozdania, warto już teraz przygotować się do jego wypełnienia.

Z czego składa się CIT-TP?

Formularz CIT-TP został podzielony na 8 sekcji. Trzy z nich dotyczą podstawowych informacji o podatniku, standardowych w tego typu formularzach. Pozostałe wymagają szczegółowego przeanalizowania grupy kapitałowej podatnika i mogą w niektórych przypadkach przysporzyć trudności. Poniżej scharakteryzowano poszczególne sekcje, wyróżniając elementy, na które warto zwrócić uwagę wypełniając sprawozdanie.

Sekcja

Opis

Sekcje A i B

Sekcje te mają na celu pozyskanie podstawowych informacji dotyczących podatników. Należy wskazać tutaj miejsce i cel składnia informacji, dane identyfikacyjne oraz aktualny adres zamieszkania.

Sekcje C i D

W tych rubrykach podatnik musi zaznaczyć między innymi, czy posiada wskazane proporcje udziałów w kapitale innych podmiotów lub udziałowców o określonej wartości udziałów (25% lub 90%), a także udzielić informacji dotyczących zakładu zagranicznego. Celem sekcji jest zweryfikowanie przez organy podatkowe powiązań w ramach danej grupy kapitałowej.

Następnie wymagane jest wskazanie liczby podmiotów powiązanych, z którymi przeprowadzane są transakcje, z podziałem na poszczególne kategorie krajów:

·        Polskę,

·        państwa należące do EOG, inne niż Polska,

·        państwa nienależące do EOG, z którym Polska ma możliwość wymiany informacji podatkowych oraz

·        państwa nienależące do EOG, z którymi Polska nie ma możliwości wymiany informacji podatkowych.

Warto zaznaczyć, że w przypadku rozbudowanej struktury grupy kapitałowej rzetelne przedstawienie informacji będzie czasochłonne. Dodatkowym utrudnieniem dla podatników mogą okazać się występujące powiązania pośrednie, które w praktyce nie zawsze są jednolicie interpretowane, czy też zdefiniowane przez orzecznictwo.

Sekcja E

Zadaniem podatników w tej części jest wskazanie głównego sektora działalności wraz z określeniem profilu funkcjonalnego. Wypełnienie tej sekcji może okazać się najtrudniejszym elementem formularza. Poprzez zaznaczenie odpowiednio pól „TAK” lub „NIE”, przedstawiana jest bowiem rola podmiotu w grupie oraz jego wkład w łańcuch wartości dodanej w transakcjach wewnątrzgrupowych.

Za nazwą danego profilu funkcjonalnego w nomenklaturze cen transferowych kryje się określony podział funkcji, aktywów i ryzyk, jakim powinny charakteryzować się transakcje z danym podmiotem. Konkretnym profilom funkcjonalnym przypisywane jest różne ryzyko, a także różny udział w zysku. Najbardziej „dochodowe” profile funkcjonalne są obarczone największym ryzykiem. Jest to bardzo istotna kwestia przy ustalaniu metody kalkulacji wynagrodzenia. Podejrzenia organów podatkowych wzbudzi zapewne pełnienie funkcji obarczonych dużym ryzykiem przez podatnika, otrzymującego w zamian niskie wynagrodzenie, jak również generowanie straty np. przez producenta kontraktowego, czy dystrybutora o ograniczonych ryzykach, tj. podmioty charakteryzujące się ograniczonym ryzykiem.

Sekcja F

Kolejna sekcja sprawozdania CIT-TP dotyczy restrukturyzacji, dokonywanych w danym roku przez podatnika. Projekt formularza uwzględnia dwa typy restrukturyzacji:

·        zmiana struktury/formy prawnej m.in. poprzez połączenie z innymi podmiotami, podziału czy przejęcia innego podmiotu lub

·        przeniesienie między podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji lub aktywów lub ryzyk.

Kluczowa będzie jednak odpowiedź na pytanie, czy podatnik otrzymał lub wypłacił rekompensatę z tytułu restrukturyzacji. W razie dokonania w grupie restrukturyzacji, z którą wiąże się prawo do wynagrodzenia, podatnik powinien przygotować się na możliwą kontrolę, w ramach której będzie musiał przedłożyć dokumentację restrukturyzacyjną, a także udowodnić rynkowy charakter rozliczeń.

Sekcja G

Sekcja ta dotyczy transakcji z podmiotami powiązanymi i wymaga od podatników znajomości wartości tych transakcji. Szczególnym zainteresowaniem ustawodawcy cieszą się transakcje dotyczące aktywów i świadczeń niematerialnych, a także finansowe (pożyczki, cash-pool), co do których ze względu na stopień złożoności oraz trudność w ustaleniu rynkowego poziomu wynagrodzenia najczęściej istnieją podejrzenia, że są zawierane w celu transferowania dochodów.

Biorąc pod uwagę trudności w analizowaniu każdej transakcji, podatnicy powinni znaleźć sposób na usystematyzowanie danych niezbędnych do wypełnienia formularza, gdzie należy wskazać państwa siedziby pomiotów, podział na poszczególne typy transakcji oraz ich wartości w przeliczeniu na euro.

Sekcja H

W tej części CIT-TP podatnik albo osoba reprezentująca podatnika musi złożyć swój podpis. Formularz musi zostać wypełniony rzetelnie i to podatnik musi pozyskać wszelkie informacje.

Konsekwencje niewłaściwego wypełnienia formularza są znaczące – podatnikowi lub osobie reprezentującej podatnika, dokonującego przedłożenia formularza, za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w CIT-TP i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

Cel oraz okoliczności wprowadzenia w Polsce obowiązku wypełnienia formularza CIT-TP pozwalają na stwierdzenie, że będzie on pełnił istotną rolę w identyfikowaniu przez organy podmiotów, które potencjalnie mogą zaniżać dochody do opodatkowania. Niewątpliwie wypełnienie formularza, który ma złożoną i rozbudowaną formę, będzie się wiązało z dodatkowym wysiłkiem administracyjnym oraz koniecznością zapewnienia efektywnego przepływu informacji na szczeblu całej grupy kapitałowej. Zawartość sprawozdania CIT-TP będzie stanowiła uproszczony, lecz kompleksowy obraz podatnika z perspektywy cen transferowych - począwszy od zweryfikowania powiązań, przez sklasyfikowanie profili funkcjonalnych, a skończywszy na przeanalizowaniu wartości transakcji. W związku z tym podatnicy powinni już teraz tworzyć narzędzia pozwalające na efektywny przepływ informacji, a także ich odpowiednią klasyfikację i ocenę w kontekście przepisów i praktyki cen transferowych, tak aby móc rzetelnie wypełnić formularz CIT-TP.

 

Magdalena Marciniak, doradca podatkowy, Szef Zespołu Cen Transferowych w MDDP 

Dagmara Cisowska</strong>, Doświadczony Konsultant w Zespole Cen Transferowych w MDDP

Magdalena Marciniak, doradca podatkowy, Szef Zespołu Cen Transferowych w MDDPDagmara Cisowska, Doświadczony Konsultant w Zespole Cen Transferowych w MDDP