Fiskus skontroluje restrukturyzację

10.07.2013 09:00 (aktualizacja: )

10.07 Fiskus skontroluje restrukturyzację

Minister Finansów podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie szacowania cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Na mocy tych zmian, organy podatkowe będą miały możliwość zbadania, czy warunki przeprowadzonej przez podatnika restrukturyzacji w ramach grupy podmiotów powiązanych są zgodne z zasadami rynkowymi. Dla podatników oznacza to kolejny obszar do sporów z organami podatkowymi.

Projekt został podpisany i wchodzi w życie w dniu 18 lipca br.

Rozporządzenie wprowadza szereg szczegółowych zmian w zasadach oceny przez organy podatkowe rynkowego charakteru rozliczeń wewnątrzgrupowych. Kluczową zmianą będzie wprowadzenie zapisów o ocenie rynkowego charakteru restrukturyzacji. Jest to efekt implementacji do krajowych regulacji zmian wprowadzonych przez OECD do wytycznych dotyczących transakcji zawieranych przez podmioty powiązane.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, za restrukturyzację uważana będzie każda zmiana w funkcjonowaniu podatników (będących podmiotami powiązanymi z innymi podmiotami), która będzie skutkować przesunięciem istotnych obowiązków stron, pełnionych przez nich funkcji, przesunięcia pomiędzy nimi ryzyk biznesowych czy też istotnych aktywów.

Przedmiotem weryfikacji przez organy podatkowe w oparciu o nowe przepisy może być ograniczenie działalności biznesowej podatnika powstałe w wyniku restrukturyzacji, przeniesienie pewnych funkcji do innego podmiotu powiązanego, przesunięcie ryzyk biznesowych pomiędzy podmiotami powiązanymi (np. ryzyka związanego z wahaniami cen produktów) czy też transfer aktywów (zarówno materialnych jak i niematerialnych).

Zapisy zmienionego rozporządzenia wskazują, iż organy podatkowe będą oceniały podczas kontroli przyczyny przeprowadzania restrukturyzacji działalności, a także korzyści jakich strony oczekują w związku z restrukturyzacją oraz opcje „realistycznie dostępne” dla podmiotów powiązanych uczestniczących w restrukturyzacji. Wprowadzane przez Ministerstwo Finansów zmiany będą w praktyce oznaczać, iż podatnik powinien być w stanie udowodnić w trakcie kontroli, iż przeprowadzona restrukturyzacja była gospodarczo uzasadniona oraz wynikała z analizy różnych dostępnych opcji biznesowych, z których wybrano tę najbardziej korzystną. Ponadto, istotne jest aby podatnik był w stanie wykazać, iż przesunięcia odpowiedzialności i majątku wynikające z przeprowadzonych zmian (transfer funkcji, ryzyk, aktywów) skutkują rynkową rekompensatą dla stron transakcji.

Jak wskazuje dotychczasowa praktyka, organy podatkowe mogą dokonywać kontroli działań podatnika nawet po upływie kilku lat. Rotacja pracowników u podatnika (często wynikająca właśnie z samej restrukturyzacji), a także fakt, iż organy podatkowe będą dokonywać oceny zmian na podstawie informacji dostępnych w momencie kontroli, z pewnością będą zwiększały ryzyko podatkowe. Bez wątpienia nowe przepisy stanowią więc okoliczność, która może prowadzić do sporu z organami podatkowymi. Trudno również przewidzieć, w jaki sposób organy podatkowe będą w praktyce oceniały biznesową zasadność przeprowadzania restrukturyzacji i jaką wiedzę w zakresie rozumienia specyfiki działalności biznesowej przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia będą posiadać.

W efekcie, bez odpowiedniego zabezpieczenia się przed ryzykiem już na etapie przeprowadzania zmian, wycenie dokonywanych transferów funkcji, ryzyk i aktywów oraz ostatecznie udokumentowaniu całego procesu, podatnik może mieć trudności z dowodzeniem swoich racji po upływie kilku lat.

Autorem komentarza eksperckiego jest Michał Szwed,
Manager w firmie doradczej Accreo.