Faktury korygujące w przychodach i kosztach podatkowych od 2016 r.

Piotr Szulczewski 02.06.2016 09:00 (aktualizacja: )

Faktury korygujące w przychodach i kosztach podatkowych od 2016 r.

Zasady korygowania rozliczeń podatkowych spowodowanych wystawieniem faktur w sposób nieprawidłowy zawsze powodują szereg kłopotów. Zasady te w 2016 r. uległy uproszczeniu. Przepisy szczegółowo wskazują, jak należy księgować wystawione faktury korygujące przychody i koszty podatkowe.

Faktury korygujące w przychodach i kosztach podatkowych od 2016 r.

Źródło: YAY foto

Podobne – zmieniane obecnie – zasady korekt dotyczą przychodów i podobne kosztów podatkowych

Korekty przychodów od 2016 r.

W przypadku faktury korygującej przychody, jeżeli korekta przychodu nie została spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, powinno się jej dokonać poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów, które podatnik osiągnął w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca.

Wyłącznie zatem błąd rachunkowy na fakturze lub oczywista omyłka zmusza do korygowania rozliczeń wstecznie. W pozostałych przypadkach korekty przychodów dokonuje się na bieżąco. W przypadku, jeżeli przychód nie może zostać zmniejszony ze względu na brak wystarczających kwot, powiększeniu powinny ulec koszty podatkowe. Stosując powyższą zasadę i korygując przychody na bieżąco podatnicy korzystający z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, gdy przychody nie występują lub sa zbyt niskie, korekty dokonać należy w kolejnych okresach rozliczeniowych.

W przypadku natomiast likwidacji działalności gospodarczej korekty dokonać należy w ostatnim okresie rozliczeniowym istnienia przedsiębiorstwa, przed dokonaniem likwidacji.

Korekty kosztów od 2016 r.

O ile korekta kosztu uzyskania przychodów nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, dokonuje się jej poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów, które podatnik poniósł w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał fakturę korygującą. Natomiast wstecznie korekt dokonywać należy w przypadku wystąpienia na pierwotnie wystawionych fakturach błędów rachunkowych lub innych oczywistych pomyłek.

Zasadę powyższą stosuje się niezależnie od rodzaju kosztu, w tym również w przypadku korekt dokonywanego pierwotnie odpisu amortyzacyjnego.

We wszystkich powyższych przypadkach, jeżeli dokonuje się korekty kosztów in minus na bieżąco (zmniejszenie kosztów bieżących), a w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów lub kwota ta jest niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty.

Gdy korekta następuje po likwidacji działalności gospodarczej lub zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną, korekt bieżących podatnik powinien dokonać w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją pozarolniczej działalności lub zmianą formy opodatkowania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1595)

Piotr Szulczewski, VAT.pl