Elektroniczne ewidencje VAT tylko z e-podpisem?

Piotr Szulczewski 05.07.2016 09:00 (aktualizacja: )

Elektroniczne ewidencje VAT tylko z e-podpisem?

JPK wpłynie na powszechne stosowanie e-podpisu. Bez niego działać będą mogły tylko najmniejsze podmioty. Jedynie bowiem ewidencja sprzedaży VAT podmiotów korzystających ze zwolnienia podmiotowego, nie wymaga nabycia drogiego e-podpisu. Powyższa reguła zawiera jednak wyjątki lub ... luki.

Elektroniczne ewidencje VAT tylko z e-podpisem?

Źródło: Min. Fin.

Dodatkowe koszty (zestaw e-podpisu to ok. 250 zł) obciążą przedsiębiorców, którzy do tej pory nie stosowali bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Wszystko to za sprawą rozporządzenia precyzującego, w jaki sposób ma wyglądać raportowanie i przekazywanie danych na rzecz organów skarbowych.

>>> Warsztaty: JPK - praktyczne aspekty raportowania <<<

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane wskazuje, że księgi, w tym również ewidencja VAT, mogą być przesyłane za pomocą określonego oprogramowania gdy są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

 Warsztaty: JPK - praktyczne aspekty raportowania

Obowiązek składania comiesięcznych ewidencji i raportowania w zakresie VAT dotyczyć będzie wyłącznie tych podatników, którzy posiadają status VAT czynnych. Oznacza to, że obowiązek ten nie obejmie prowadzących uproszczoną ewidencję vatowską – podatników zwolnionych ze względu na obrót do 150.000 zł.

>>> Jednolity Plik Kontrolny - najważniejsze informacje <<<

Alternatywa dla zaradnych – płyty CD lub pen – drive z JPK?

Podpis elektroniczny znaleźć musi się wyłącznie w przypadku korzystania z wysyłki za pomocą oprogramowania przy wykorzystaniu sieci internet.

Zgodnie z art. 193a ustawy – ordynacja podatkowa, organy mogą żądać przekazania całości lub części ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą:

  • środków komunikacji elektronicznej lub
  • na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej oraz z zachowaniem ustalonej jednolicie strukturze logicznej.

Jedynie księgi przesyłane w pierwszy sposób muszą być podpisane e-podpisem. Oznacza to, że ustawodawca nie wprowadził obowiązku podpisu elektronicznego danych JPK udostępnianych na informatycznych nośnikach danych.

>>> JPK a podmioty niebędące przedsiębiorcami - interpretacja ogólna MF <<<

Nie oznacza to jednak, że jeżeli podatnik podpisze JPK udostępniany na elektronicznym nośniku e-podpisem, to będzie to czynność błędna. Wręcz przeciwnie – dzięki takiemu działaniu zachowa dodatkowy standard bezpieczeństwa, a dzięki takiemu działaniu uniknie ryzyka konfliktu co do bezpieczeństwa i pewności udostępnianych danych.

Piotr Szulczewski, VAT.pl