Dywidendy w naturze nieodpłatnym świadczeniem dla wypłacającego

Piotr Szulczewski 17.09.2014 09:00 (aktualizacja: )

Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta we wtorek 16 września 2014 r. ustawą nowelizującą ustawy o podatku PIT i CIT, konkretyzacji i uszczegółowieniu ulegają zasady ustalania przychodu z tytułu dywidend przekazywanych w naturze. Zgodnie z nowelizacją przekazujący taką dywidendę, a nie tylko otrzymujący ją, musi liczyć się z obowiązkiem rozliczenia przychodu.

Niejednolite orzecznictwo w sprawie regulowania zobowiązań wobec wspólnika z tytułu należnej dywidendy, umorzenia udziałów i likwidacji spółki stanowi przyczynę zmiany zapisów ustawy o CIT w zakresie ustalania wartości świadczeń nieodpłatnych.

dywidenda

źródło: Thinkstock

Część sądów przyjmowała, że po stronie spółki wypłacającej dywidendę w naturze nie powstaje jakiekolwiek przysporzenie (np. WSA w Poznaniu, 7 kwietnia 2011, sygn.. akt I SA/Po 98/11 czy NSA z 14 marca 2012 r., sygn.. ak II FSK 1673/10).Zdaniem sądu dywidenda generuje ze swej istoty przysporzenie po stronie wspólnika, stąd nie można dopatrzeć się poprzez wypłatę dywidendy w formie niepieniężnej  (rzeczy ruchomych lub nieruchomości) dochodu po stronie spółki z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy.

Natomiast inne składy orzekające stwierdzały, że dopatrzeć się można przychodu ze zbycia (WSA w Olsztynie, 28 październik 2009 r., sygn.. akt I SA/Ol 609/09, NSA 15 grudzień 2011 r., sygn. akt II FSK 1220/10).

Zdaniem ustawodawcy zmiana ma na celu ujednolicenie zasad przeniesienia własności składników majątku (tzw. cichych rezerw). Różnicowanie opodatkowania na obecną chwilę powoduje, że przekazanie dywidendy w formie rzeczowej stało się mechanizmem optymalizacyjnym, nie powodującym po stronie przenoszącego – mimo zwolnienia go ze zobowiązań wobec nabywcy – żadnych skutków podatkowych.

Zgodnie z nowelizacją, w przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), dywidendy, umorzenia albo zbycia w celu umorzenia udziałów (akcji), przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia. Jeżeli jednak wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego.

Piotr Szulczewski, PIT.pl